Thứ Tư, 4 tháng 11, 2015

Unzip a zip file in R

using unzip function
unzip(zipfile = "PM25data.zip",exdir = ".")

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét