Thứ Tư, 4 tháng 11, 2015

Read a csv file in R

using read.csv function
pm25 <- read.csv(file="data/avgpm25.csv")

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét