Thứ Tư, 4 tháng 11, 2015

R lang cách tìm max min truy vấn trong dataframe

dataframe trong R có thể giúp tính các giá trị như avg ,min , max , có thể select cả row theo các điều kiện ví dụ

cho dataframe .


http://pastebin.com/vVmzeBbs

giờ muốn xac định xem row nào có giá trị  của cột heart attack min

kiểu như muốn Select * Where heartattack= min(heartattack)

df[which.min(df$heartattack), ]

hoặc nếu muốn loại trừ các row NA thì dùng cách này 

 outcome[which(outcome$Hospital.30.Day.Death..Mortality..Rates.from.Heart.Attack == min(outcome$Hospital.30.Day.Death..Mortality..Rates.from.Heart.Attack, na.rm = TRUE)),]$Hospital.Name 

Nếu muốn thêm vài điều kiện như state phải là TX
cách dễ nhất là tạo ra 1 subset nguyên của TX

tx <- subset(outcome,State == "TX")


1 nhận xét: