Thứ Sáu, 18 tháng 9, 2015

Học R qua swirl

R có swirl dùng để học khá nhanh

install.packages("swirl")
library(swirl)
swirl()Có khoảng 15 bài vừa là lý thuyết vừa là thục hành - trắc nghiệm 

Kiểu thế này


> vect2 <- c(11,2,NA)

| You got it right!


  |                                                                                                 
  |=============================================================================              |  84%
| Then, we can add the `names` attribute to vect2 after the fact with names(vect2) <- c("foo",
| "bar", "norf"). Go ahead.

> names(vect2)<- c("foo","bar","norf")

| Great job!


  |                                                                                                 
  |===============================================================================            |  87%
| Now, let's check that vect and vect2 are the same by passing them as arguments to the identical()
| function.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét