Thứ Hai, 14 tháng 9, 2015

function trong R

Khai báo function đại khái dư lày

rankhospital <- function(state, outcome, num = "best")

có cái hàm rất chuối là stop xem ví dụ

 1. rankhospital <- function(state, outcome, num = "best") {
 2. ## Read outcome data
 3. ## Check that state and outcome are valid
 4. ## Return hospital name in that state with the given rank
 5. ## 30-day death rate
 6. if(outcome=="heart attack"||outcome=="heart failure"||outcome=="pneumonia")
 7. {
 8. }
 9. else
 10. {
 11.         #print( "invalid outcome")
 12.         stop ("invalid outcome")
 13. }
 14. states = c('AL''AK''AS''AZ''AR''CA''CO''CT''DE''DC''FM''FL''GA''GU''HI''ID''IL''IN''IA''KS''KY''LA','ME''MH''MD''MA''MI''MN''MS''MO''MT''NE''NV''NH''NJ''NM''NY''NC''ND''MP''OH''OK''OR''PW''PA','PR''RI''SC''SD''TN''TX''UT''VT''VI''VA''WA''WV''WI''WY''AE''AA''AP')
 15. if(state %in% names(states) )
 16. {
 17. }
 18. else
 19. {
 20.         #print( "invalid state")
 21.         stop("invalid state")
 22. }
 23. }
function thì có thể nhận tham số qua thứ tự hoặc qua tên tham số

> mydata <- rnorm(100)
> sd(mydata)
> sd(x = mydata)
> sd(x = mydata, na.rm = FALSE)
> sd(na.rm = FALSE, x = mydata)
> sd(na.rm = FALSE, mydata)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét