Thứ Sáu, 5 tháng 10, 2012

Làm game KENO với html5 - phần 1

Mọi người có thể chơi thử game Keno với phiên bản flash : http://www.owensworld.com/games/fullscreen.php?gid=3176&secret=ccfc4e42cb9f17f7f92d3989717d9e02
Tạo file .html sau đó chèn thẻ canvas vào trong body :
HTML
 
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
  <head>
    <title>Keno Game</title>
  </head>
  <body>
    <canvas height="335" id="gameCanvas" width="415"></canvas>
  </body>
</html>

Javascript
- Tạo function khởi tạo cho game :
<script language="javascript">
function initGame()
{
  var gameCanvas = document.getElementById("gameCanvas");
  var graphic = gameCanvas.getContext('2d');
  graphic.font="bold 18px arial";  
}
</script>
trong thẻ body, chúng ta sẽ gọi hàm này ra
<body onload="initGame()">
- Tạo bàn chơi
//Khai báo tham số

var beginX = 5;
var beginY = 5;
var sizeSquare = 40;
var colQuantity = 10;
var rowQuantity = 8;
var heightX = sizeSquare*rowQuantity+beginX;
var widthY = sizeSquare*colQuantity+beginY;

// Vẽ bàn chơi
function drawBoard(graphic)
{
  
  // line x
  for (i=0; i<=colQuantity; i++){
    graphic.lineWidth = 1;
    graphic.beginPath();
    graphic.moveTo(beginX+i*sizeSquare,beginY);
    graphic.lineTo(beginX+i*sizeSquare,heightX);        
    graphic.strokeStyle = '#ccc';
    graphic.stroke();        
  }
        
  // line y
  for (i=0; i<=rowQuantity; i++){
    graphic.lineWidth = 1;
    graphic.beginPath();
    graphic.moveTo(beginX,beginY+i*sizeSquare);
    graphic.lineTo(widthY,beginY+i*sizeSquare);
    graphic.strokeStyle = '#ccc';
    graphic.stroke();
  }
}
Gọi hàm drawBoard trong function initGame :
function initGame()
{
  var gameCanvas = document.getElementById("gameCanvas");
  var graphic = gameCanvas.getContext('2d');
  graphic.font="bold 18px arial";
  drawBoard(graphic);
}

Tiếp đến chúng ta sẽ tạo các số trên bàn chơi (từ 1 - 80)
// Tạo số
var GameNumber = function(value)
{
  this.value = value;      
}

var arrayNumber = [];
for(var i=0;i<80;i++)
{
  arrayNumber[i]= new GameNumber(i+1);
}
Vẽ các số trên bàn chơi + căn chỉnh tọa độ
// vẽ số + căn chỉnh tọa độ
function draw()
{
  var gameCanvas = document.getElementById("gameCanvas");
  var graphic = gameCanvas.getContext('2d');
  graphic.clearRect(0,0,gameCanvas.width, gameCanvas.height);
  drawBoard(graphic);
  for(var i =0 ;i<arrayNumber.length;i++)
    {
      temp = arrayNumber[i];
      if(i<9)
        offset=20;
      else
        offset=15;
      
      // set the x,y coordinates
      var x = offset+(i%10)*sizeSquare;
      var y = 32+sizeSquare*(Math.floor(i/10));
      graphic.fillStyle="#000000";            
      graphic.fillText(temp.value,x,y);
        
    }      
}
Gọi hàm draw() trong function initGame :
function initGame()
{
  var gameCanvas = document.getElementById("gameCanvas");
  var graphic = gameCanvas.getContext('2d');
  graphic.font="bold 18px arial";
  drawBoard(graphic);
  draw();
}
Tạo hiệu ứng cho các số. Các số này sẽ có 4 trạng thái :
 • Bình thường
 • Người dùng chọn
 • Máy chọn (không trúng)
 • Máy chọn (trúng)
Chúng ta sẽ bắt đầu tạo hiệu ứng cho số khi ở trang thái người dùng chọn. Khi click vào số nào thì số đó sẽ đổi mầu.
Thêm trạng thái cho số vào đối tượng GameNumber
var GameNumber = function(value)
{
  this.value = value;
  this.status = 0;
  // 0 = normal , 1 = active , 2 = cross , 3 = round + blink      
}
Khởi tạo sự kiện click trong function initGame
function initGame()
{
  var gameCanvas = document.getElementById("gameCanvas");
  var graphic = gameCanvas.getContext('2d');
  graphic.font="bold 18px arial";
  drawBoard(graphic);
  draw();
  gameCanvas.addEventListener("mousedown", canvasClicked, false);
}
Viết hàm canvasClicked để gọi sự kiện click
function canvasClicked(e)
{
  var gameCanvas = document.getElementById("gameCanvas");
  var graphic = gameCanvas.getContext('2d');
  var x;
  var y;
  if (e.pageX || e.pageY) { 
   x = e.pageX;
   y = e.pageY;
  }
  else { 
   x = e.clientX + document.body.scrollLeft + document.documentElement.scrollLeft; 
   y = e.clientY + document.body.scrollTop + document.documentElement.scrollTop; 
  } 
  x -= gameCanvas.offsetLeft;
  y -= gameCanvas.offsetTop;

  var row = Math.floor((y-beginY)/sizeSquare);
  var col = Math.floor((x-beginX)/sizeSquare);
  var offsetOfi = col+(row)*colQuantity;
  if(arrayNumber[offsetOfi].status==1)
   arrayNumber[offsetOfi].status=0;
  else
   arrayNumber[offsetOfi].status=1;
  draw();
}
Tiếp theo sẽ thay mầu cho số. Vào function draw(), sửa đoạn code :
graphic.fillStyle="#000000";            
graphic.fillText(temp.value,x,y);
thành :
if(temp.status==1)
{
  graphic.fillStyle="#FF0000";            
  graphic.fillText(temp.value,x,y);                        
}
else
{
  graphic.fillStyle="#000000";            
  graphic.fillText(temp.value,x,y);
}
Hết phần 1.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét