Thứ Tư, 10 tháng 10, 2012

Làm game KENO với html5 - phần 2

Ở phần 2, chúng ta sẽ chuyển trạng thái của số khi kết quả máy chọn là trúng và không trúng.

Nếu không trúng thì sẽ hiển thị dấu x, còn nếu trúng thì sẽ hiển thị hình tròn.

Tạo 1 canvas mới đè lên canvas cũ. Chúng ta sẽ vẽ dấu x và hình tròn trên canvas này.

<canvas id="gameCanvas1" width="415" height="335"></canvas>

Tạo 2 button play và new game :
<button id="play" onclick="play()">Play</button>
<button id="newGame" onclick="newGame()">New Game</button>
Css :
<style>
  body {
    margin: 0;
    padding: 0;
    position: relative;
  }
  #gameCanvas,
  #gameCanvas1 {
    float: left;
  }
  #gameCanvas {
    background: #000;
  }
  #gameCanvas1 {
    position: absolute;
    left: 0;
    top: 0;
    display: none;
  }
  #play {
    float: left;
  }
  #newGame {
    display: none;
  }
</style>

Tạo function play để bắt đầu chơi.
function play() {
  document.getElementById("gameCanvas1").style.display="block";

  var tempArray = new Array();
  for (i=0;i<80;i++)
  {
    tempArray[i]=i;
  }
  // limit random 20 cross and circle
  for(i=0;i<20;i++)
  {        
    var r = Math.floor(Math.random()*tempArray.length);
    var index = tempArray[r];
    tempArray.splice(r,1);
    
    if (arrayNumber[index].status==0) {
      arrayNumber[index].status=2;
    } else if(arrayNumber[index].status==1){
      arrayNumber[index].status=3;
    }
  }

  document.getElementById("play").disabled = true;
  document.getElementById("newGame").style.display="block";
  draw();
}

Trong function draw chúng ta sẽ vẽ hình tròn + dấu x :
function draw()
{      
  var gameCanvas = document.getElementById("gameCanvas");
  var graphic = gameCanvas.getContext('2d');
  var gameCanvas1 = document.getElementById("gameCanvas1");
  var graphic1 = gameCanvas1.getContext('2d');
  graphic.clearRect(0,0,gameCanvas.width, gameCanvas.height);
  graphic1.clearRect(0,0,gameCanvas.width, gameCanvas.height);
  drawBoard(graphic);
  for(var i =0 ;i<arrayNumber.length;i++) {
    temp = arrayNumber[i];
    if(i<9)
      offset=20;
    else
      offset=15;

    // set the x,y coordinates
    var x = offset+(i%10)*sizeSquare;
    var y = 32+sizeSquare*(Math.floor(i/10));
    
    var x1 = 10+(i%10)*sizeSquare;
    var y1 = 10+sizeSquare*(Math.floor(i/10));
    
    if(temp.status==1) {
      graphic.fillStyle="#fff";

    } else if(temp.status==2) {
      // draw cross
      graphic1.lineWidth = 2;
      graphic1.beginPath();
      graphic1.moveTo(x1,y1);
      graphic1.lineTo(x1+30,y1+30);
      graphic1.strokeStyle = "#FFFF00";
      graphic1.stroke();
      
      graphic1.beginPath();
      graphic1.moveTo(x1,y1+30);
      graphic1.lineTo(x1+30,y1);
      graphic1.strokeStyle = "#FFFF00";
      graphic1.stroke();
      graphic.fillStyle="#5F5F5F";
      
    } else if(temp.status==3) {
      //draw circle
      graphic1.lineWidth = 2;
      graphic.fillStyle="#fff";
      graphic1.beginPath();
      graphic1.arc(beginX+(sizeSquare/2)+(i%10)*sizeSquare,beginY+(sizeSquare/2)+sizeSquare*(Math.floor(i/10)),17,0,2*Math.PI);
      graphic1.strokeStyle = "#00FF00";
      graphic1.stroke();
    }
    else if(temp.status==0) {
      graphic.fillStyle="#5F5F5F";
    }
    graphic.fillText(temp.value,x,y);
    graphic.fillStyle="#5F5F5F";
  }
}

Trong function canvasClicked, chúng ta sẽ giới hạn số lần click của người chơi trong 1 game là 10 lần.
function canvasClicked(e)
{
  var gameCanvas = document.getElementById("gameCanvas");
  var graphic = gameCanvas.getContext('2d');
  var x;
  var y;
  if (e.pageX || e.pageY) { 
   x = e.pageX;
   y = e.pageY;
  }
  else {
   x = e.clientX + document.body.scrollLeft + document.documentElement.scrollLeft;
   y = e.clientY + document.body.scrollTop + document.documentElement.scrollTop;
  }
  x -= gameCanvas.offsetLeft;
  y -= gameCanvas.offsetTop;

  var row = Math.floor((y-beginY)/sizeSquare);
  var col = Math.floor((x-beginX)/sizeSquare);
  var offsetOfi = col+(row)*colQuantity;

  if(arrayNumber[offsetOfi].status==1) {
    arrayNumber[offsetOfi].status=0;  
  } else if(arrayNumber[offsetOfi].status==0){
    // limit click : 10
    var count = 0;
    for(var i=0; i<arrayNumber.length;i++) {
      if(arrayNumber[i].status == 1) {
        count ++;
      }
    }
    // if 9 number clicked, do nothing
    if(count > 9) {
      return;
    }
    // if 3 number clicked, enable button play
    if(count > 1) {
      document.getElementById("play").disabled = false;
    }
    arrayNumber[offsetOfi].status=1;
  }
  draw();
}

Tạo function newgame, sau khi kết thúc 1 game sẽ chơi tiếp game khác :
function newGame() {
  document.getElementById("gameCanvas1").style.display="none";      
  document.getElementById("newGame").style.display="none";
  for(i=0;i<arrayNumber.length;i++) {
    arrayNumber[i].status=0;
  }
  draw();
}

Trong function initgame, ẩn nút play (khi người chơi click trên 2 số thì mới hiện nút play)

function initGame()
{
  var gameCanvas = document.getElementById("gameCanvas");
  var graphic = gameCanvas.getContext('2d');
  graphic.font="bold 18px arial";
  drawBoard(graphic);
  draw();      
  gameCanvas.addEventListener("mousedown", canvasClicked, false);
  document.getElementById("play").disabled = true;
}

Kết quả :

Thứ Sáu, 5 tháng 10, 2012

Làm game KENO với html5 - phần 1

Mọi người có thể chơi thử game Keno với phiên bản flash : http://www.owensworld.com/games/fullscreen.php?gid=3176&secret=ccfc4e42cb9f17f7f92d3989717d9e02
Tạo file .html sau đó chèn thẻ canvas vào trong body :
HTML
 
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
  <head>
    <title>Keno Game</title>
  </head>
  <body>
    <canvas height="335" id="gameCanvas" width="415"></canvas>
  </body>
</html>

Javascript
- Tạo function khởi tạo cho game :
<script language="javascript">
function initGame()
{
  var gameCanvas = document.getElementById("gameCanvas");
  var graphic = gameCanvas.getContext('2d');
  graphic.font="bold 18px arial";  
}
</script>
trong thẻ body, chúng ta sẽ gọi hàm này ra
<body onload="initGame()">
- Tạo bàn chơi
//Khai báo tham số

var beginX = 5;
var beginY = 5;
var sizeSquare = 40;
var colQuantity = 10;
var rowQuantity = 8;
var heightX = sizeSquare*rowQuantity+beginX;
var widthY = sizeSquare*colQuantity+beginY;

// Vẽ bàn chơi
function drawBoard(graphic)
{
  
  // line x
  for (i=0; i<=colQuantity; i++){
    graphic.lineWidth = 1;
    graphic.beginPath();
    graphic.moveTo(beginX+i*sizeSquare,beginY);
    graphic.lineTo(beginX+i*sizeSquare,heightX);        
    graphic.strokeStyle = '#ccc';
    graphic.stroke();        
  }
        
  // line y
  for (i=0; i<=rowQuantity; i++){
    graphic.lineWidth = 1;
    graphic.beginPath();
    graphic.moveTo(beginX,beginY+i*sizeSquare);
    graphic.lineTo(widthY,beginY+i*sizeSquare);
    graphic.strokeStyle = '#ccc';
    graphic.stroke();
  }
}
Gọi hàm drawBoard trong function initGame :
function initGame()
{
  var gameCanvas = document.getElementById("gameCanvas");
  var graphic = gameCanvas.getContext('2d');
  graphic.font="bold 18px arial";
  drawBoard(graphic);
}

Tiếp đến chúng ta sẽ tạo các số trên bàn chơi (từ 1 - 80)
// Tạo số
var GameNumber = function(value)
{
  this.value = value;      
}

var arrayNumber = [];
for(var i=0;i<80;i++)
{
  arrayNumber[i]= new GameNumber(i+1);
}
Vẽ các số trên bàn chơi + căn chỉnh tọa độ
// vẽ số + căn chỉnh tọa độ
function draw()
{
  var gameCanvas = document.getElementById("gameCanvas");
  var graphic = gameCanvas.getContext('2d');
  graphic.clearRect(0,0,gameCanvas.width, gameCanvas.height);
  drawBoard(graphic);
  for(var i =0 ;i<arrayNumber.length;i++)
    {
      temp = arrayNumber[i];
      if(i<9)
        offset=20;
      else
        offset=15;
      
      // set the x,y coordinates
      var x = offset+(i%10)*sizeSquare;
      var y = 32+sizeSquare*(Math.floor(i/10));
      graphic.fillStyle="#000000";            
      graphic.fillText(temp.value,x,y);
        
    }      
}
Gọi hàm draw() trong function initGame :
function initGame()
{
  var gameCanvas = document.getElementById("gameCanvas");
  var graphic = gameCanvas.getContext('2d');
  graphic.font="bold 18px arial";
  drawBoard(graphic);
  draw();
}
Tạo hiệu ứng cho các số. Các số này sẽ có 4 trạng thái :
 • Bình thường
 • Người dùng chọn
 • Máy chọn (không trúng)
 • Máy chọn (trúng)
Chúng ta sẽ bắt đầu tạo hiệu ứng cho số khi ở trang thái người dùng chọn. Khi click vào số nào thì số đó sẽ đổi mầu.
Thêm trạng thái cho số vào đối tượng GameNumber
var GameNumber = function(value)
{
  this.value = value;
  this.status = 0;
  // 0 = normal , 1 = active , 2 = cross , 3 = round + blink      
}
Khởi tạo sự kiện click trong function initGame
function initGame()
{
  var gameCanvas = document.getElementById("gameCanvas");
  var graphic = gameCanvas.getContext('2d');
  graphic.font="bold 18px arial";
  drawBoard(graphic);
  draw();
  gameCanvas.addEventListener("mousedown", canvasClicked, false);
}
Viết hàm canvasClicked để gọi sự kiện click
function canvasClicked(e)
{
  var gameCanvas = document.getElementById("gameCanvas");
  var graphic = gameCanvas.getContext('2d');
  var x;
  var y;
  if (e.pageX || e.pageY) { 
   x = e.pageX;
   y = e.pageY;
  }
  else { 
   x = e.clientX + document.body.scrollLeft + document.documentElement.scrollLeft; 
   y = e.clientY + document.body.scrollTop + document.documentElement.scrollTop; 
  } 
  x -= gameCanvas.offsetLeft;
  y -= gameCanvas.offsetTop;

  var row = Math.floor((y-beginY)/sizeSquare);
  var col = Math.floor((x-beginX)/sizeSquare);
  var offsetOfi = col+(row)*colQuantity;
  if(arrayNumber[offsetOfi].status==1)
   arrayNumber[offsetOfi].status=0;
  else
   arrayNumber[offsetOfi].status=1;
  draw();
}
Tiếp theo sẽ thay mầu cho số. Vào function draw(), sửa đoạn code :
graphic.fillStyle="#000000";            
graphic.fillText(temp.value,x,y);
thành :
if(temp.status==1)
{
  graphic.fillStyle="#FF0000";            
  graphic.fillText(temp.value,x,y);                        
}
else
{
  graphic.fillStyle="#000000";            
  graphic.fillText(temp.value,x,y);
}
Hết phần 1.