Thứ Tư, 11 tháng 1, 2012

Một điểm rất hay của Yii Model

Hôm nay xem overview của Yii Framework, khám phá ra cách tổ chức validation rules của Yii rất là hay. Tôi hay sử dụng CakePHP và không thỏa mãn với cách thiết lập validation rules của nó:

CakePHP
Model::$validate = array(); # là một biến trong một class. Vì thế rất là bất tiện khi muốn có một validation rule tùy biến tham số được (ví dụ password pattern lấy ra từ configuration, hoặc database). Thông thường sẽ phải viết một hàm callback cho cái rule mới này.

Yii
public function rules() {

return array(

array('title, content, status', 'required'),
array('title', 'length', 'max'=>128),
array('status', 'in', 'range'=>array(1,2,3)), # range này có thể tùy biến được
array('tags', 'match', 'pattern'=>'/^[\w\s,]+$/',
'message'=>'Tags can only contain word characters.'),
array('tags', 'normalizeTags'),
array('title, status', 'safe', 'on'=>'search'),

);

}

Model::rules(); # trả về một mảng các validation rules. Vì vậy rất tiện lợi nếu như chúng ta cần tùy biến tham số từ database.

Một điểm có thể học tập được từ Yii validation rules là cách tổ chức theo nhóm. Bạn thử tưởng tượng bạn đang sử dụng CakePHP để làm điều này? Một table có khoảng 20 fields mà thực hiện validation theo chuẩn CakePHP thì quá oải.

Copied from http://datgs.wordpress.com/2012/01/11/mot-diem-rat-hay-cua-yii-model/

Thứ Hai, 9 tháng 1, 2012

Tại sao nên sử dụng kiểu ENUM khi thiết kế Database?

Trước đây khi thiết kế database tôi thường sử dụng kiểu INT để cho các trường dữ liệu. Ví dụ kiểu boolean là 0 = No, 1 = Yes. Sau đó khi code định nghĩa các constant tương ứng:
const YES = 1;
const NO = 0;

Hoặc
const STATUS_ACTIVE = 1;
const STATUS_PENDING =2;
const STATUS_APPROVED = 3;

Tuy nhiên kiểu thiết kế này rất bất lợi cho việc bảo trì hệ thống. Bởi vì khi đọc trực tiếp trên database, các giá trị 0,1,2,3... không có ý nghĩa. Buộc phải đọc code để hiểu các giá trị trên là gì. Điều này đã ngốn không ít thời gian của tôi.

Khi đã có kinh nghiệm hơn, tôi chuyển sang sử dụng kiểu ENUM lúc này Yes sẽ là 'Yes', No sẽ là 'No'. Nhờ vậy, tôi chỉ cần đọc dữ liệu là hiểu được ý nghĩa của nó. Giảm đi một thao tác vô ích.