Thứ Năm, 21 tháng 4, 2011

Cài đặt gnome 3 trên ubuntu 10.10

Cách này cài gnome 3 thông qua gnome-shell

1.Cài mấy thư viện để build

sudo apt-get install curl libtiff4-dev libgstreamer0.10-dev libcroco3-dev xulrunner-dev mesa-utils mesa-common-dev libreadline5-dev libgl1-mesa-dev libwnck-dev librsvg2-dev libgnome-desktop-dev libgnome-menu-dev libffi-dev libgtk2.0-dev libgconf2-dev libdbus-glib-1-dev gtk-doc-tools gnome-common git-core flex bison automake build-essential icon-naming-utils autopoint libvorbis-dev libpam-dev libgcrypt-dev libtasn1-dev libtasn1-3-bin libgnome-keyring-dev libupower-glib-dev libxklavier16 libxklavier-dev xserver-xephyr python-dev libpulse-dev libjasper-dev jhbuild libgtop2-dev libsqlite3-dev libproxy-dev libdb-dev libproxy-dev libcups2-dev libusb-1.0-0-dev

2.Download build script

wget http://git.gnome.org/browse/gnome-shell/plain/tools/build/gnome-shell-build-setup.sh

3.Chạy build script

chmod +x gnome-shell-build-setup.sh
./gnome-shell-build-setup.sh


4.build

jhbuild build

Quá trình build có thể một số gói sẽ không cài được . Trong trùng hợp này hãy chọn option 2 để tiếp tục cài đặt


*** Installing gnome-power-manager *** [39/41]
make install
make: *** No rule to make target `install'. Stop.
*** Error during phase install of gnome-power-manager: ########## Error running make install *** [39/41]


[1] Rerun phase install
[2] Ignore error and continue to next module
[3] Give up on module
[4] Start shell
[5] Reload configuration
choice: 2

5. Dùng thử .

gnome-shell –-replace

6.Thình thoảng bạn build lại để cập nhật code mới từ gnome-git

Quyên show hàng http://i-php.net/Screenshot.png

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét