Thứ Hai, 14 tháng 3, 2011

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình apache solr

Khi làm việc với dữ liệu lớn thì các câu lệnh search sử dụng like sẽ là một điều khung khiếp, để giảm tải được điều này và đảm bảo server của bạn giảm tải được khối lượng công việc thì solr là một giải pháp thay thế khá tốt.Với bài viết này mình không đi sâu quá về solr,mà chỉ giới thiệu một số cách cài đặt và cấu hình cơ bản để solr có thể chạy trên server của bạn.(chỉ áp dụng với server linux).

Trước tiên bạn tải bản apache tomcat mới nhất  hiện tại :D:apache-tomcat-7.0.11

wget http://mirror-fpt-telecom.fpt.net/apache/tomcat/tomcat-7/v7.0.11/bin/apache-tomcat-7.0.11.tar.gz.

tar xvzf apache-tomcat-7.0.11.tar.gz //giải nén

tải apache solr:

wget http://mirror-fpt-telecom.fpt.net/apache//lucene/solr/1.4.1/apache-solr-1.4.1.tgz
tar xvzf apache-solr-1.4.1.tgz //giải nén

copy apache-solr-1.4.1.war trong apache-solr-1.4.1/dist vào apache-tomcat-7.0.11/webapps sau đó edit lại tên file thành solr.war

cp /apache-solr-1.4.1/dist/apache-solr-1.4.1.war /apache-tomcat-7.0.11/webapps/solr.war

vào thư mục bin của apache-tomcat-7.0.11 khởi động apache tomcat

cd apache-tomcat-7.0.11/bin/

./startup.sh //khoi dong apache tomcat

Tìm file web.xml trong apache-tomcat-7.0.11/webapps/solr

cd ~

cd apache-tomcat-7.0.11/webapps/solr

nano web.xml

sửa đoạn sau

<env-entry>
<env-entry-name>solr/home</env-entry-name>
<env-entry-value>đường dẫn tuyệt đối tới thư mục /apache-solr-1.4.1/example/solr</env-entry-value>
<env-entry-type>java.lang.String</env-entry-type>
</env-entry>

Việc tiếp theo chỉ cần khởi động lại apache tomcat la ok :).

Để kiểm tra lại bạn vào linh http://localhost:8080/solr nếu xuất hiện dòng chữ

Welcome to Solr!


nghĩa là quá trình cài đặt của bạn đã thành công :D

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét