Thứ Năm, 17 tháng 2, 2011

Hiển thị tiếng việt khi lập trình php với oracle

Khi sử dụng OCI cần truyền tham số charset vào hàm oci_connect :

$link = oci_connect("$db_user", "$db_pass", "$tns", "AL32UTF8");

Một số tip khác nếu vẫn không khắc phục được :
- Tạo biến môi trường
NLS_LANG = AMERICAN_AMERICA.UTF8
-enable-mbstring trong php config php.ini (hoặc khi biên dịch)
sau đó config :
mbstring.internal_encoding =UTF-8
mbstring.func_overload=7
default_charset =UTF-8
trong file php.ini .

Cuối cùng ... check cái thẻ meta nhé , vớ vẩn lội lại nằm ở đây đấy .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét