Thứ Ba, 28 tháng 9, 2010

Anonymous Inner Class in Java

Hôm nay, mình vừa thi đề về java, làm 1 câu về Anonymous Inner Class, làm bị sai toét tòe toe :D.
Sau khi tìm hiểu, mình xin trình bày lại, hi vọng giúp được một số bạn quan tâm đến Anonymous Inner Class, và cũng để mình note lại luôn :D(xem lại khi đã quên :P)

1. Định nghĩa về Anonymous Inner Class:
- Là một class không có tên, được định nghĩa trong 1 method của 1 class xác định. Nó chỉ được dùng 1 lần tại nơi mà nó đã được định nghĩa ra.

Nghe có vẻ hơi trừu tượng nhỉ:D Để mình làm ví dụ nhé :


import java.awt.event.ActionEvent;
import java.awt.event.ActionListener;

import javax.swing.JButton;
import javax.swing.JFrame;

// Outer.java
public class Abstract3 extends JFrame{

JButton btnHello = new JButton("aaaaaaaaaaa");

public Abstract3()
{

this.add (btnHello);

this.btnHello.addActionListener(new ActionListener() {

@Override
public void actionPerformed(ActionEvent arg0) {
System.out.println("bogay xao");

}
});
this.setSize(100,100);
this.setVisible(true);
}

public static void main(String args[])
{
Abstract3 abs3 = new Abstract3();

}
}

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét