Thứ Hai, 28 tháng 6, 2010

Why Java Sucks and C# Rocks :D


-------

The author said about language features, programmable, patterns and person point of view about Java. Worth considering!

Thứ Sáu, 25 tháng 6, 2010

Struts 2 helloWorld

:D Bài viết là tổng hợp những gì đã đọc, thấy hay post lại, nên nhiều chỗ chưa dịch :D

I. Struts:

Trước tiên nhắc lại JSP và Servlet:

Một servlet là một chương trình viết bằng java chạy trên máy ảo Java (JVM) ở phía máy chủ (Web Server). các Servlet nhận và phản hồi từ Web client, thường thường sử dụng giao thức HTTP- Hyper Text Transfer Protocol. Để hiển thị một trang web với định dạng html, nếu chỉ dùng Servlet thì sẽ phải println() các mã html về client.

Khi có một request đến, servlet container sẽ kiểm tra xem có servlet nào đã đăng ký cho request đó chưa. Nếu có, request sẽ chuyển tới servlet. Nếu không, request sẽ trả về HTTP server.

Filter nằm ở giữa client và servlet. Request gửi lên và response trả về sẽ phải đi qua filter . Tương tự như một servlet phụ, filter không thực thi một chức năng điều khiển riêng biệt, mà nó chỉ cùng tham gia vào quá trình xử lý các request.

Công nghệ JSP là một phần mở rộng của công nghệ Java Servlet. Tập tin .jsp có cấu trúc giống như tập tin .html truyền thống, nhưng khác ở chỗ là tập tin .jsp có xen lẫn mã Java. Mã Java được tách biệt với phần HTML thông thường bằng cặp dấu <% và %>. Trang JSP khi chạy, mã Java sẽ được được tách ra khỏi nội dung bình thường của trang JSP biên dịch thành Java Servlet . Kết quả xử lý của Servlet được thay vào chỗ biểu thức JSP trong trang Web ban đầu. Trang Web mà trình duyệt nhận được là trang HTML thuần túy.

Struts:
Nếu tất cả mọi thứ đều gói gọi trong servlet hoặc JSP thì sẽ không phù hợp cho việc phát triển các ứng dụng quy mô lớn do:
- Do các tính năng bị lặp lại -> code lặp lại
- Code mỗi người có một phong cách riêng, không biết đâu mà lần...
...
--> MVC (Model-View-Control) giải quyết các vấn đề trên do có sự phân tách rõ ràng trong ứng dụng.
Struts là một framework sử dụng mẫu thiết kế MVC, nó có các thư viện tiện ích để làm cho việc phát triển MVC được nhanh hơn và dễ dàng hơn.
Struts2 có nhiều tính năng nổi trội hơn Struts1 (nghe nói vậy :D)
MVC thể hiện trong Struts như thế nào?
View component: presentation logic. Ví dụ như các trang jsp hay html đơn giản....
Model component: business logic và data. Các model component cung cấp một giao diện với dữ liệu và/hoặc các dịch vụ được sử dụng bởi ứng dụng. Theo cách này, các controller component không cần phải chứa code để thao tác với dữ liệu của ứng dụng. Thay vào đó, chúng giao tiếp với các model component để thực hiện truy cập và thao tác dữ liệu. Các model component có thể ở nhiều dạng từ các Java bean đến các EJB hay các Web service.
Controller component: Struts 2 sử dụng filter làm nền tảng cho controller, thay vì dùng servlet. Chúng  nằm trong gói thư viện struts2-core. Controller quản lý sự tương tác giữa Model và View.

II. Struts 2 HelloWorld

HelloWorld exaple:
Vào nguồn link sau để xem hướng dẫn dầy đủ, download source + lib:  http://www.vaannila.com/struts-2/struts-2-example/struts-2-hello-world-example-1.html

Ngó qua ví dụ:

Người dùng ở trang index.jsp, nhập username, nhấn submit, sẽ chuyển đến trang success.jsp hiện ra dòng  "Hello [username]".

Để làm ví dụ trên, phải có 3 thứ:

 1. Có một trang để hiện message

 2. Tạo Action class để sinh message

 3. Mapping giữa action và message page.


1. Trang hiển thị message: success.jsp


<%@taglib uri="/struts-tags" prefix="s" %>
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
<title>Hello World</title>
</head>
<body>
<h1><s:property value="message" /></h1>
</body>
</html>


2. Action class sinh message: HelloWorld.java
package vaannila;

public class HelloWorld {
private String message;

private String userName;

public HelloWorld() {
}

public String execute() {
setMessage("Hello " + getUserName());
return "SUCCESS";
}
.......
// các hàm get, set cho các thuộc tính message, userName
.......
}

3. Mapping giữa action và message page.
<struts>
<package name="test" extends="struts-default">
<action name="HelloWorld">
<result name="SUCCESS">/success.jsp</result>
</action>
</package>
</struts>

Sau khi nhập username và submit từ trang "/index.jsp" , sẽ gửi request đến URL "/HellWorld.action" và message "Hello [username]" hiện ra.

Code trên hoạt động thế nào?

(Trích nguyên văn trong bài hướng dẫn, mọi người tự dịch :D)

 1. The container receives from the web server a request for the resource HelloWorld.action. According to the settings loaded from the web.xml, the container finds that all requests are being routed to org.apache.struts2.dispatcher.FilterDispatcher, including the *.action requests. The FilterDispatcher is the entry point into the framework.

 2. The framework looks for an action mapping named "HelloWorld", and it finds that this mapping corresponds to the class "HelloWorld". The framework instantiates the Action and calls the Action's execute method.

 3. The execute method sets the message and returns SUCCESS. The framework checks the action mapping to see what page to load if SUCCESS is returned. The framework tells the container to render as the response to the request, the resource HelloWorld.jsp.

 4. As the page HelloWorld.jsp is being processed, the <s:property value="message" /> tag calls the getter getMessage of the HelloWorld Action, and the tag merges into the response the value of the message.

 5. A pure HMTL response is sent back to the browser.


III. Các thành phần config:

Vào đây để xem tài liệu đẩy đủ.

Một web application sử dụng deployment descriptor để khởi tạo các  resources như servlets, taglibs. Deployment descriptor có dạng xml được đặt tên là "web.xml".

Cũng như vậy, framework struts sử dụng file config để khởi tạo các resources của nó. bao gồm:

 • Interceptors that can preprocess and postprocess a request

 • Action classes that can call business logic and data access code

 • Results that can prepare views, like JavaServer Pages and FreeMarker templates


Trước lúc runtime, configuration được định nghĩa từ 1 hoặc nhiều XML document, bao gồm cả struts.xml. Khi runtime sẽ có một configuration duy nhất cho một application. Có nhiểu element được configure bao gồm packages, namespaces, includes, actions, results, interceptors, and exceptions.

1. web.xml

Trong ví dụ HelloWorld trên:web.xml :
<filter>
<filter-name>struts2</filter-name>
<filter-class>org.apache.struts2.dispatcher.FilterDispatcher </filter-class>
</filter>
<filter-mapping>
<filter-name>struts2</filter-name>
<url-pattern>/*</url-pattern>
</filter-mapping>

Filter và filter-mapping dùng để  setup filter. Ở đây dùng FilterDispatcher. Ở đây filter được map tới URL pattern "/*" . Có nghĩa tất cả các request tới Struts 2 action sẽ được xử lý bởi FilterDispatcher class.


2. struts.xml

Trong ví dụ HelloWorld trên:


struts.xml :
<struts>
<package name="test" extends="struts-default">
<action name="HelloWorld">
<result name="SUCCESS">/success.jsp</result>
</action>
</package>
</struts>


a. Administrative Elements

Bean Configuration:<struts>
<bean type="com.opensymphony.xwork2.ObjectFactory" name="myfactory" class="com.company.myapp.MyObjectFactory" />
...
</struts>

Constant Configuration: có thể được khai báo ở nhiều file:


struts.xml<struts>
<constant name="struts.devMode" value="true" />
...
</struts>

struts.propertiesstruts.devMode = true

web.xml<web-app id="WebApp_9" version="2.4"
xmlns="http://java.sun.com/xml/ns/j2ee"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://java.sun.com/xml/ns/j2ee http://java.sun.com/xml/ns/j2ee/web-app_2_4.xsd">
<filter>
<filter-name>struts</filter-name>
<filter-class>org.apache.struts2.dispatcher.FilterDispatcher</filter-class>
<init-param>
<param-name>struts.devMode</param-name>
<param-value>true</param-value>
</init-param>
</filter>
...
</web-app>

Package Configuration
Namespace Configuration<package name="default">
<action name="foo" class="mypackage.simpleAction">
<result name="success" type="dispatcher">greeting.jsp</result>
</action>

<action name="bar" class="mypackage.simpleAction">
<result name="success" type="dispatcher">bar1.jsp</result>
</action>
</package>

<package name="mypackage1" namespace="/">
<action name="moo" class="mypackage.simpleAction">
<result name="success" type="dispatcher">moo.jsp</result>
</action>
</package>

<package name="mypackage2" namespace="/barspace">
<action name="bar" class="mypackage.simpleAction">
<result name="success" type="dispatcher">bar2.jsp</result>
</action>
</package>

Namespace are not hierarchical like a file system path. There is one namespace level. For example if the URL /barspace/myspace/bar.action is requested, the framework will first look for namespace /barspace/myspace. If the action does not exist at /barspace/myspace, the search will immediately fall back to the default namespace "".


Include Configuration:<!DOCTYPE struts PUBLIC
"-//Apache Software Foundation//DTD Struts Configuration 2.0//EN"
"http://struts.apache.org/dtds/struts-2.0.dtd">
<struts>
<include file="Home.xml"/>
<include file="Hello.xml"/>
<include file="Simple.xml"/>
<include file="/util/POJO.xml"/>
<include file="/com/initech/admin/admin-struts.xml"/>
</struts>


b.Request Handling Elements

Interceptor Configuration:


Interceptors allow you to define code to be executed before and/or after the execution of an Action method. (The "Filter" pattern.) Interceptors can be a powerful tool when developing applications. There are many, many use cases for Interceptors, including validation, property population, security, logging, and profiling.Registering Interceptors

<interceptors>
<interceptor name="security" class="com.company.security.SecurityInterceptor"/>
<interceptor-stack name="secureStack">
<interceptor-ref name="security"/>
<interceptor-ref name="defaultStack"/>
</interceptor-stack>
</interceptors>

Action Configuration<package name="Hello" extends="action-default">

<default-action-ref name="UnderConstruction">

<action name="UnderConstruction">
<result>/UnderConstruction.jsp</result>
</action>

...


Wildcard Mappings


"action=Crud_input"
"action=Crud_delete"<action name="Crud_*" class="example.Crud" method="{1}">

<action name="*">
<result>/{1}.jsp</result>
</action>

Result Configuration:


Most often, results are nested with the action element. But some results apply to multiple actions. In a secure application, a client might try to access a page without being authorized, and many actions may need access to a "logon" result.<global-results>
<result name="error">/Error.jsp</result>
<result name="invalid.token">/Error.jsp</result>
<result name="login" type="redirectAction">Logon!input</result>
</global-results>


c. Error Handling

Exception Configuration:

Interceptor is needed to activate the exception mapping functionality. Điểu này đã được làm mặc định trong struts-default.xml
<struts>
<package name="default">
...
<global-results>
<result name="login" type="redirect">/Login.action</result>
<result name="Exception">/Exception.jsp</result>
</global-results>

<global-exception-mappings>
<exception-mapping exception="java.sql.SQLException" result="SQLException"/>
<exception-mapping exception="java.lang.Exception" result="Exception"/>
</global-exception-mappings>
...
<action name="DataAccess" class="com.company.DataAccess">
<exception-mapping exception="com.company.SecurityException" result="login"/>
<result name="SQLException" type="chain">SQLExceptionAction</result>
<result>/DataAccess.jsp</result>
</action>
...
</package>
</struts>By default, the ExceptionMappingInterceptor adds the following values to the Value Stack:exceptionThe exception object itself
exceptionStackThe value from the stack trace


Sample JSP using Error and Exception Values

<h2>An unexpected error has occurred</h2>
<p>
Please report this error to your system administrator
or appropriate technical support personnel.
Thank you for your cooperation.
</p>
<hr/>
<h3>Error Message</h3>
<s:actionerror/>
<p>
<s:property value="%{exception.message}"/>
</p>
<hr/>
<h3>Technical Details</h3>
<p>
<s:property value="%{exceptionStack}"/>
</p>

III. Tài liệu đã dùng trong bài:

http://www.vaannila.com/struts/struts-tutorial/struts-tutorial.html

http://www.humg.edu.vn/cntt/forum?func=view&id=437&catid=21

http://struts.apache.org/2.0.14/docs/configuration-elements.html

Thứ Ba, 22 tháng 6, 2010

Khám phá những kỹ thuật đằng sau facebook

Một thử thách rất lớn dành cho các kỹ sư tại Facebook là phải giữ cho website hoạt động ổn định, nhẹ nhàng, và nhanh chóng cho nửa tỷ active users. Bài này sẽ điểm qua một số phần mềm, kỹ thuật được sử dụng để đạt được mục tiêu đó.


Các thách thức của Facebook

Các dữ liệu dưới đây cho bạn cái nhìn tổng quan về mức độ ổn định và hoạt động của website

 • Facebook phục vụ 570 tỷ page views mỗi tháng (Google Ad Planner)

 • Số lượng ảnh có trên Facebook lớn hơn tổng số lượng ảnh của tất cả các trang chia sẻ/hosting ảnh khác (bao gồm cả những site như Flickr)

 • Hơn 3 tỷ ảnh được tải lên hàng tháng.

 • Facebook xử lý 1.2 triệu ảnh mỗi giây.

 • Hơn 25 tỷ mẩu tin/status/links/comments được chia sẻ hàng tháng.

 • Facebook có hơn 30,000 servers (năm 2009).


Phần mềm sử dụngỞ khía cạnh nào đó, ta vẫn có thể coi Facebook là LAMP, nhưng nó đã phải thay đổi, nâng cấp những chức năng, dịch vụ sẵn có ở nhiều mức độ.

Ví dụ:

 • Facebook vẫn sử dụng PHP, nhưng nó đã xây dựng một compiler để có thể chuyển đổi mã nguồn thành native code chạy trên webserver -> tăng hiệu năng.

 • Facebook sử dụng Linux, nhưng đã tối ưu hệ thống cho mục địch sử dụng cụ thể của site (đặc biệt là giao tiếp mạng).

 • Facebook sử dụng MySQL, nhưng phần lớn lưu giữ kiểu key-value, đưa các logic trong câu lệnh join lên web servers sao cho việc tối ưu có thể được thực hiện hiệu quả nhất ở đây.


Tiếp theo đó là một loạt các hệ thống được viết và tích hợp thêm như Haystack, Scribe.

Và bây giờ ta sẽ lượt qua một số phần mềm được sử dụng bởi trang mạng xã hội lớn nhất thế giới hiện nay

Memcached

Memcached là một hệ thống bộ nhớ phân tán mà Facebook đã sử dụng như một caching layer giữa web servers và MySQL server. Facebook đã tối ưu hóa Memcached và các phần liên quan và xây dựng một hệ thống bao gồm hàng ngàn servers với hàng chục terabytes dữ liệu được cached tại mỗi thời điểm. Có thể coi đây là hệ thống Memcached lớn nhất thế giới tại thời điểm này.

HipHop
PHP bản chất là scripting language, như vậy sẽ chậm hơn so với code chạy native trên servers. Một số kỹ sư của Facebook đã dành 18 tháng để xây dựng HipHop nhằm mục đích chuyển đổi PHP sang mã nguồn của C++ , có thể biên dịch để chạy nhằm tăng hiệu năng.

Haystack

Là hệ thống lưu giữ và xử lý ảnh với hiệu năng cao của Facebook.

BigPipe

Cũng là một hệ thống do Facebook phát triển, nhằm phục vụ những trang web động, pagelet như cửa sổ chat, notification. Những pagelets này có thể được lấy & xử lý song song để đảm báo hiệu năng, giảm thiểu những rủi ro hay làm ngắt quãng hoạt động của users.

Cassandra

Là một hệ thống lưu giữ phân tán hoàn hảo, sử dụng những lý thuyết truy xuất của NoSQL.

Scribe

Là hệ thống logging linh hoạt được Facebook sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau.

Hadoop and Hive

Mã nguồn mở và có vai trò tiên quyết trong việc xử lý các phép tính với lượng dữ liệu khổng lồ. Facebook sử dụng cho việc phân tích dữ liệu. Ngoài ra, Yahoo & Twitter cũng sử dụng hệ thống này.

Thrift

Facebook sử dụng những ngôn ngữ khác nhau cho từng services của họ. PHP cho front-end, Erlang cho Chat, Java và C++ cũng được sử dụng ở nhiều nơi. Như vậy, Thrift là cross-language platform được phát triển để kết hợp chặt chẽ các ngôn ngữ lập trình lại với nhau, làm cho chúng có thể giao tiếp được.

Varnish

Là hệ thống tăng tốc trong giao thức HTTP, hoạt động giống như load-balancer và cũng có khả năng cache nội dung để giảm tải truy xuất. Varnish được sử dụng rộng rãi trong việc quản lý ảnh, profile và xử lý hàng tỷ requests mỗi ngày.

Những thứ cũng quan trọng khác


Phần trên thì chúng ta đã điểm qua một số software đã giúp Facebook đạt được sử ổn định và hiệu năng cao. Tuy nhiên, quản lý một hệ thống lớn và phức tạp cần nhiều hơn thế. Dưới đây là một số yếu tố khác

Thường xuyên release, nhưng vẫn có độ trễ

Facebook vẫn hàng ngày cập nhật, nâng cấp những tính năng của mình, họ sử dụng hệ thống gọi là Gatekeeper cho phép chạy những phiên bản mã nguồn khác nhau cho những nhóm users khác nhau. Như vậy, những chức năng sẽ được active từ từ trước khi được sử dụng phổ biến.

Quản lý hệ thống rất tốt

Facebook theo dõi, chăm chút hệ thống của họ vô cùng cẩn trọng, đến từng PHP function. Họ sử dụng XHProf cho việc này.

Tạm thời vô hiệu hóa một số chức năng để tăng hiệu năng

Nếu có vấn đề với hiệu năng, Facebook sẽ có những mức độ xử lý khác nhau bao gồm vô hiệu hóa các chức năng ít quan trọng để tăng hiệu năng trong những core features.

Những thông tin khác

Đây có thể coi là thông tin ít được public từ Facebook. Tất nhiên là họ có sử dụng CDN để xử lý static content, hay một trung tâm dữ liệu lớn với nhiều servers.

Ngoài ra, hàng chục phần mềm khác đang được sử dụng mà chúng ta chưa đề cập đến trong bài này.

Facebook ứng dụng mã nguồn mỡ mạnh mẽ

Hầu hết các software đều là mã nguồn mở, từ những software đã tồn tại cho đến những hệ thống do Facebook viết ra. Danh sách các software mã nguồn mở của Facebook có thể tìm ở Facebook's Open Source page

Những thử thách lớn hơn


Facebook vẫn đang phát triển rất nhanh với hơn 100 triệu users mỗi 6 tháng, đội ngũ Facebook cũng ngày càng mở rộng để có thể xử lý những vấn đề đó.

Sự phát triển nhanh cũng đồng nghĩa với việc Facebook phải đối mặt với hàng loạt vấn đề về hiệu năng, bảo mật. Các kỹ sư ở đó hẳn có rất nhiều việc để làm.

Tham khảo

Bài viết gốc bằng tiếng Anh http://royal.pingdom.com/2010/06/18/the-software-behind-facebook

Trang web liệt kê các phần mềm mã mở của Facebook http://facebook.comopensource

Blog của các kỹ sư Facebook http://facebook.com/eblog

Các bài presentation của các kỹ sư Facebook http://www.infoq.com/presentations/Scale-at-Facebook

Thứ Hai, 21 tháng 6, 2010

Social media đang quá 'nóng'


Khó có thể dịch từ “social media” sang tiếng Việt một cách sát nghĩa và rõ ràng nhất, thế nên sự lựa chọn là giữ nguyên thuật ngữ tiếng Anh khi lại dễ hiểu hơn cả.Cũng theo với xu hướng chung của thế giới, social media đang ngày càng tiêu tốn nhiều giấy báo + thời gian gõ phím + tài nguyên internet ở Việt Nam. Liên tục có những bài viết, những thảo luận trên các báo, diễn đàn

xoay quanh chủ đề này.

Bên cạnh đó là sự ra đời của một loạt các dịch vụ mang tính social hoặc chứa đựng các đặc điểm (ý là features) của social media. Phần lớn các dịch vụ này là học theo những sản phẩm đã thành danh trên làng internet. Nội dung chủ yếu xoay quanh

 • Người dùng đăng nội dung.

 • Chia sẻ.

 • Kết nối với nhau.

 • Gợi ý các thông tin.


Và không thể thiếu các bàn luận về các thuật ngữ (chả biết có đúng là thuật ngữ không nữa) bay bướm như social graphcore values, platform, branding

Nữa là, trong các vấn đề thảo luận thì số lượng người làm sản phẩm tham gia chiếm tỷ lệ áp đảo so với số lượng người dùng sản phẩm. Chất lượng thì miễn bàn nha.

Cùng với nó là sự “ra đi” trong mong đợi của dịch vụ blog Yahoo! 360, kéo theo sự tò mò cũng như nhu cầu chuyển dịch nơi … “tâm sự” của bộ phận lớn người dùng. Một vài trong số đó sẽ thay đổi thói quen blog, có thể họ sẽ thấy các dịch vụ cung cấp của social network thú vị và cuốn hút hơn và dành thời gian (thậm chí là nhiều hơn blog) cho nó. Một vài người khác sẽ phải coi trọng hơn nội dung bài blog của mình, sự phân hóa sẽ hiện hữu dần dần.

Quiz và những game nho nhỏ vui vui trên facebook chiếm một lượng lớn truy cập trong số các bạn ở Việt Nam. Cùng với việc cập nhật những câu status ngắn gọn cộng bình luận là đủ để tạo nên một luồng thảo luận chiếm không ít visits. Lác đác đâu đó có các hội nhóm, cả tạo cho vui lẫn thường xuyên gửi tin nhắn để giữ liên lạc + thông báo. Cũng có các bác chuyên nghiệp sử dụng facebook cho mục đích phát triển cá nhân.“Content is king” (trích của một ai đó – không nhớ), nội dung bạn chia sẻ đôi khi tạo nên những giá trị rất lớn. Thế nhưng, với đặc điểm là truyền bá + lan tỏa, nội dung đó đôi khi chỉ để giải trí hoặc tham khảo, hãy tìm sự chuyên biệt ở nơi khác. Tuy nhiên, không gì là tuyệt đối.

Các dịch vụ của chúng ta rồi sẽ đi về đâu? Không ai biết. Ít nhất là từ những dịch vụ online đã có được những giá trị offline hữu hình, như những buổi hội thảo chẳng hạn.

Ở chừng mực nào đó, có lẽ cái được nhất của những dịch vụ “social media” ở Việt Nam chính là giá trị nhận thức mà những người tham gia đạt được. Thế nên, chúng ta chờ đợi giai đoạn tiếp theo, khi mà các dịch vụ “social” thực sự mang lại lợi nhuận cho người/tổ chức sở hữu và vận hành nó.

Tự động sinh dữ liệu cho một trường DB

Tự động sinh dữ liệu cho một trường DB


Rất nhiều trường hợp chúng ta cần tự sinh mã , chuỗi cho một số trường khi dữ liệu được insert vào database .

Ví dụ mỗi sinh viên Aptech sẽ có mã kiểu như A000856 , 856 đơn giản là ID của sinh viên , nhưng toàn bộ hệ thống aptech toàn cầu chỉ quản lý thông qua code chứ không phải ID . Chính vì vậy code trên tự sinh ra từ ID là ngon nhất .

Cách làm :

1.Dùng table


CREATE TABLE Aptech_Student
(
sname varchar(15),
ID int identity(1,1),
code AS 'A' + RIGHT('0000'+CAST(ID AS varchar(4)),4)
)
Test:
insert into test (sname) values (1)
--
select *from test
--
sname ID student_ID
1 1 A00001


2.Dùng function

create function CustomerNumber (@id int)
returns char(5)
as
begin
return 'C' + right('0000' + convert(varchar(10), @id), 4)
end
--

Gán hàm trên vào cột:

alter table Customers add CustomerNumber as dbo.CustomerNumber(dbID)

hoặc gán vào trigger

Dùng trigger

alter Customers add CustomerNumber varchar(10)


create trigger Customers_insert
on Customers after insert
as
update Customers
set Customers.customerNumber = dbo.CustomerNumber(Customers.dbID)
from Customers inner join inserted
on Customers.dbID= inserted.dbID

3.Dùng procedure

create procedure prcGenCode
@codeno char(6) OUTPUT
as
select @codeno = Max(Ccodeno) from testtable
select @codeno =
case
when @codeno >=0 and @codeno < 9 then '00000' + convert(char,@codeno + 1) when @codeno >=9 and @codeno < 99 then '0000' + convert(char,@codeno + 1) when @codeno >=99 and @codeno < 999 then '000' + convert(char,@codeno + 1) when @codeno >=999 and @codeno < 9999 then '00' + convert(char,@codeno + 1) when @codeno >=9999 and @codeno < 99999 then '0' + convert(char,@codeno + 1) when @codeno >=99999 then convert(char,@codeno + 1)
end
return


Như vậy có thể thấy cách gen dùng trực tiếp trên bảng văn minh hơn .
Cách làm này dễ nhất , nhưng ít người biết , mà thường sử dụng các giải pháp Trigger , hoặc procedure ..

Thứ Bảy, 19 tháng 6, 2010

Tối ưu hóa website theo chuẩn Yslow part 2

4.Compress components with gzip
Phần này đã được đề cập ở phần 1 :D

Tạo address book đơn giản với photoshop - html / css

Hi mọi người, lâu lắm không vào i-php thấy có nhiều bài viết mới nên hôm nay em cũng "đú đởn" xin phép viết 1 bài :D. Trong bài viết này mình sẽ tạo 1 address book với photoshop và html/css. (Bắt chước theo address book trong hđh MAC - có chỉnh sửa đôi chút).
Đầu tiên là với photoshop :
Bước 1 : Tạo một file mới


Bước 2 : Tạo một group mới (Group 1):Bước 3 : Tạo layer mới trong group đó. Dùng công cụ  Rounded Rectangle Tool , chỉnh độ radius là 10px và vẽ hình như sau. Ấn Ctrl + enter để tạo vùng lựa chọn rồi dùng công cụ Paint Bucket tool và đổ mầu bất kỳ cho nó sau đó ấn Ctrl+DChon công cụ Rounded Rectangle ToolĐể radius là 10pxVẽ hình rồi ấn Ctrl + enter để tạo vùng lựa chọnchọn công cụ Paint Bucket ToolĐổ mầu rồi ấn Ctrl + D


Bước 4 : Trỏ phải vào layer đang dùng , chọn Blending option và thiết lập thông số Drop shadow , Gradient Overlay , Stroke như sau :


Drop shadowGradient Overlay - Nhấn vào GradientChọn mã mầu như trênStrokeKết quả


Bước 5 : Dùng công cụ Rectangular Marquee Tool, tạo vùng lựa chọn sau đó xóa đi


Rectangular Marquee ToolTạo vùng lựa chọn và xóaKết quả


Bước 6 : Tạo layer mới, dùng công cụ Rounded Rectangle Tool, để radius là 20px và vẽ hình, đổ mầu cho hình là mầu trắng, sau đó chọn blending options rồi thiết lập thông số như sau :


Vẽ hình và đổ mầu trắngThiết lập thông số Inner ShadowThiết lập thông số StrokeKết quảTìm 1 icon sau đó đưa vào trong hình, viết chữ ‘Address Book’.


Bước 7 : Tạo Group mới (Group 2), tạo layer mới trong đó, Dùng công cụ Rounded Rectangle Tool và vẽ hình. Làm theo từ bước 3 đến bước 5 ta được hình mới.


Rounded Rectangle Tool và vẽ hình + thiết lập thông sốKết quả


Bước 8 : Tạo layer mới. Dùng công cụ Pencil Tool , chọn mã mầu là : #6f6464 , giữ Shift và kẻ một vài đường thẳng. Sau đó viết chữ ‘Group’ và ‘Name’ :


Chọn công cụ Pencil ToolGiữ shift và kẻ đường thẳng + viết chữ


Bước 9 : Tạo Group mới nẳm trong Group 2 và đặt tên là left. Tạo layer mới trong đó. dùng công cụ Rectangular Marquee Tool tạo vùng lựa chọn sau đó đổ mầu với mã mầu là : #ffffff


Dùng Rectangular Marquee Tool tạo vùng lựa chọn + đổ mầu


Bước 10 : Dùng công cụ Rounded Rectangle Tool vẽ hình sau đó đổ mầu với mã mầu : #adadad rồi dùng công cụ Rectangular Marquee Tool tạo vùng lựa chọn rồi xóa đi phần thừa.Vẽ hình rồi xóa đi phần thừa


Bước 11 : Thêm chữ, dùng công cụ Pencial Tool kẻ đường thẳng và chèn thêm một số Icon vào.
Thêm chữ + kẻ đường thẳng + chèn icon


Thêm chữ + kẻ đường thẳng + chèn icon


Bước 12 : Tạo Group mới ngang hàng với Group left , đặt tên là center. và làm như bước 8 + 10


Kết quả


Làm tương tự như vậy :
Tiếp đến là HTML / CSS


Chia làm 3 phần chính :


headermainfooter


Trong từng phần các bạn chia thẻ div tùy theo ý thích để tạo định dạng cho trang web. Đây là cách của mình :
	Address Book


Mobile :0912.345.678


Home :0912.345.678


Office :0912.345.678


Other :0912.345.678


Fax :0912.345.678


Address :262 Nguyen Huy Tuong - Thanh Xuan - HN


Company :BITJSC - 262 Nguyen Huy Tuong - Thanh Xuan - HN
Yahoo :thuynguyen


Skype :thuy.nguyen


Email :thuy.nguyen@gmail.com


Website :www.i-php.net


Follow me on :Note :

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla elementum accumsan mi. Maecenas id dui a magna tempor pretium. Quisque id enim. Proin id tortor. Curabitur sit amet enim vitae quam pharetra imperdiet. Nulla diam ante, pellentesque eu, vestibulum non, adipiscing nec, eros. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Duis a nunc. Donec non dui a velit pulvinar gravida. Nunc rutrum libero vel tortor. Duis sed mi eu metus tincidunt ullamcorper. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. In purus lorem, aliquam ac, congue ac, vestibulum quis, felis. Aliquam non sapien.Name


Chạy file .html sẽ hiển thị ra như sau

Css chung :
body {
font-family:arial;
color:#6f6464;
}

.page {
background:white;
margin:auto;
width:1167px;
}

hr {
margin:10px 0 10px 0;
padding:0;
color:#d2d2d2;
}

h3 {
color:#457EDA;
}

.clear {
clear:both;
}

Style css cho các class phần header :
.header {
background:url('img/header.png') no-repeat;
height:79px;
clear:both;
}

.space {
height:30px;
}

.address_search {

}

.address_search span {
margin-left:500px;
font-size:22px;
}

.search {
float:right;
margin-right:15px;
width:220px;
height:26px;
background:url('img/search.png') no-repeat;
position:relative;
}

.search input {
position:absolute;
width:160px;
left:45px;
top:5px;
border:none;
}


kết quả

Phần main mình chia làm 4 phần : left - center - right - config
Style css (class : main - left - center - right) :
.main {
background:url('img/background_main.png') repeat-y;
}

.left {
float:left;
width:240px;
border-right:solid 1px #d2d2d2;
position:relative;
}

.right {
float:right;
width:539px;
position:relative;
}

.center {
background:#d2d2d2;
min-width:250px;
padding:0;
width:auto;
margin:0 541px 0 241px;
border-right:solid 1px #d2d2d2;
position:relative;
}


kết quả


Css cho các class trong phần left :
.title {
border-bottom:solid 1px #d2d2d2;
width:100%;
padding:2px 0 2px 0;
text-align:center;
}

.group {
margin:30px 0 0 30px;
text-transform:uppercase;
}

.group_name {
margin-top:10px;
padding:10px 0 10px 5px;
}

.group_name a {
color:#6f6464;
text-decoration:none;
}

.group_name:Hover {
background:url(img/group_name_hover.png) no-repeat;
}

.group_name:Hover a{
color:#f0f7f6;
}


Kết quả


Css cho các class trong phần center :
.contentfloat {
float:left;
width:100%;
}

.contentdetail {
background:#ebeaeb;
}

.list_name {
width:100%;
color:#457eda;
font-size:12px;
}

.name_item {
margin-bottom:15px;
}

.name_item:Hover {
background:#78bbda;
color:#f0f7f6;
}

.user_image {
float:left;
margin-left:10px;
width:20%;
}

.user_image img {
width:55px;
height:55px;
}

.user_common {
margin-bottom:3px;
}

.button {
float:right;
margin-left:5px;
}

.button img {
width:15px;
border:none;
}

.name_selected {
background:#667ed8;
color:#f0f7f6;
}


Kết quả


Css cho các class trong phần right :
.allinfo {
width:90%;
margin:5%;
font-size:13px;
}

.group_selected {
background:url(img/group_name_hover.png) no-repeat;
}

.group .group_selected a {
color:#f0f7f6;
}

.social {
float:left;
margin-left:18px;
text-align:center;
}

.social_image img {
border:none;
}

.social_name {
margin-top:3px;
color:#457EDA;
}

.float_left_common {
float:left;
width:20%;
font-weight:bold;
margin-right:15px;
text-align:right;
}

.float_right_common {
float:left;
width:75%;
}

.user_image_big {
float:left;
}

.user_image_big img {
width:100px;
}

.user_info {
float:left;
margin-left:10px;
width:70%;
}


Kết quả


Css cho các class trong phần config + footer
.config {
text-align:right;
}

.float_right {
float:right;
margin-left:10px;
}

.float_right img {
border:none;
}

.config .left {
border:none;
}

.config_common {
width:90%;
margin:auto;
text-align:right;
border-top:solid 1px gray;
padding:5px 0 3px 0;
}

/**************** footer ****************/
.footer {
background:url('img/footer.png') no-repeat;
height:44px;
}


Do máy mình không có IE nên mình không test được CSS. Nếu có bị vỡ thì sửa hộ mình nhé :D

DOWNLOAD file psd & ảnh dùng cho css

DOWNLOAD SOURCE