Thứ Sáu, 5 tháng 2, 2010

Giới thiệu các cú pháp thay thế của PHP

Giới thiệu các cú pháp thay thế (Alternate-Syntax) sử dụng trong php


Các cú pháp này nhằm đơn giản hoá, rút gọn các cú pháp chuẩn của php . Cũng có thể chúng được tạo ra để nhìn cho giống mộ vài ngôn ngữ động khác như python , perl , ruby . Mà cũng có thể làm cho php có vẻ gì đó mới mẻ không biết chừng :D .


Các Alternate-Syntax thường sử dụng dấu `:` (ternary)


1. if - else

<?php if ($a == 5): ?>
A is equal to 5
<?php endif; ?>


-------------------------------------------
<?php
if ($a == 5):
echo "a equals 5";
echo "...";
elseif ($a == 6):
echo "a equals 6";
echo "!!!";
else:
echo "a is neither 5 nor 6";
endif;
?>

----------------


<?php


print $foo = ($hour < 12) ? "Good morning!" : "Good afternoon!";


?>


2.Switch - case


<?php


switch($var):
case 1:
//statements


break;


case 2:
//statements
break;
case 3:
//statements
break;
endswitch;

?>3.for ( bao gồm cả foreach)


<?php


for(exp):
//statements;
endfor;


?>Nhìn chung nếu php mix với mã HTML thì dùng Alternate-Syntax "khá sướng" . Vì nó dễ phân biết ra các block tạo ra bởi các cấu trúc khác nhau như if else , for , while hơn rất nhiều so với bracket .


<ul>


<?php foreach($todo as $item): ?>

<li><?=$item?></li>

<?php endforeach; ?>

</ul>


Kết luận :


PHP-Alternate-Syntax thích hợp cho làm view , template file


PHP-Alternate-Syntax không nên dùng trong các file thuần php ( vì ko phát huy hiệu quả , và không thân thiện với IDE)


Một số các framework hay các CMS ( ví dụ cái WordPress này chẳng hạn ) bắt đầu dùng Alternate-Syntax nhiều .Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét