Thứ Tư, 25 tháng 11, 2009

Tự tạo captcha đơn giản cho ứng dụng của bạn

Bài viết này bao gồm các phần:

- captcha là gì

- captcha được tạo như thế nào

- tiến hành code

- viết thành thư viện để sử dụng lại

1. Captcha là gì?

Một CAPTCHA (ˈkæptʃə, đọc giống như "capture") là một loại kiểm thử dạng hỏi đáp được dùng trong máy tính để xác định xem người dùng có phải là con người hay không. "CAPTCHA" là một dạng sắp đặt chữ đầu của "Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart" (Phép thử Turing công cộng hoàn toàn tự động để phân biệt máy tính với người), được trường Đại học Carnegie Mellon cố gắng đăng kí thương hiệu nhưng đã bị bác bỏ. Đây là một quá trình một máy tính (máy chủ) yêu cầu một người dùng hoàn tất một kiểm tra đơn giản mà máy tính có thể dễ dàng tạo ra và đánh giá, nhưng không thể tự giải nó được. Vì máy tính không thể giải quyết CAPTCHA, bất kỳ người dùng nào nhập vào lời giải đúng sẽ được xem là con người.

Thuật ngữ CAPTCHA được Luis von Ahn, Manuel Blum, Nicholas J. Hopper (tất cả đều thuộc Đại học Carnegie Mellon), và John Langford (khi đó thuộc IBM) đặt ra vào năm 2000. Một loại CAPTCHA phổ biến yêu cầu người dùng phải nhập các chữ cái trong một tấm hình méo mó, đôi khi cùng với một dãy số hoặc chữ lờ mờ xuất hiện trên màn hình.

Một CAPTCHA đôi khi được mô tả như một phép thử Turing ngược, vì nó được một máy tạo ra và nhắm vào con người, ngược lại với phép thử Turing chuẩn do con người tạo ra và nhắm vào máy.

<nguồn wikipedia>

2. captcha được tạo như thế nào

Đầu tiên ta cần phải ghi ra file ảnhtừ các chuỗi random.

Lưu chuỗi random này vào session.

So sánh chuỗi random trong session với request được gửi lên

Nếu chính xác thì thự hiện tiến trình

Nếu không thì trả về lỗi.

3. code nào

Đầu tiên để có thể ghi 1 string lên image file, tôi đi tìm đọc về thư viện image của php:

http://www.php.net/manual/en/ref.image.php

Có rất nhiều, keyword tôi quan tâm là draw - string - images

Lúc này có 2 sự lựa chọn tôi tìm thấy.1 là có file ảnh sẵn, đọc và ghi và file đó.2 sử dụng 1 file php, gen ra ảnh khi có parameter.

Cách 1 xem chừng khá đơn giản, nhưng chỉ chạy được khi có 1 request. còn nhiều req thì chịu

Cách thứ 2 tôi đã chọn, truyền chuỗi vào nó tự gen ra ngay trên phía client 1 file có header dạng image.

Như vậy tôi có 2 file:

- gen_image.php

- test.php

---> GEN_IMAGE.PHP --->

<?php

// thông báo đây là image type

header ("Content-type: image/png");

$img=ImageCreate(80,30); // quy định kích cỡ của ảnh
$bgcolor=ImageColorAllocate($img,255,255,255); // cho màu nền là màu trắng
$red=ImagecolorAllocate($img,255,0,0); // quy định chữ màu đỏ cho nổi

ImageString($img,10,10,10, $_REQUEST['text'],$red); // add cái text lấy được từ request vào obj image

ImageSetPixel($img,50,50,$red);
ImagePNG($img);
ImageDestroy($img);
?>

Như vậy là xong file gen_image.php. Nếu bạn gõ địa chỉ gen_image.php?text="abcabc", nó sẽ gen ra ảnh png với text trong ảnh là abcabc

Giờ tạo file test nào:

- chúng ta cần 1 hàm cho ra chuỗi random, ở đây tôi mượn hàn gen ra chuỗi mã màu random

function get_random_color()
{
$c='';
for ($i = 0; $i<6; $i++)
{
$c .=  dechex(rand(0,15));
}
return "$c";
}

Giờ đến phần phân tích xem user gõ cái gì vào hay không và so sánh với chuỗi k tự trong session

$captcha = get_random_color();
$captcha_url = '';

if( !isset($_SESSION['dCaptchaContentb']) || !isset($_REQUEST['captcha']))
{
$_SESSION['dCaptchaContentb'] = $captcha;
$captcha_url = '/gen.php?text='.$captcha;
}
else if(isset($_REQUEST['captcha']))
{
if($_SESSION['dCaptchaContentb'] == $_REQUEST['captcha'])
{
//proccess
}
else
{
//noproccess

}
unsset($_SESSION['dCaptchaContentb']);
}

Tạo form ở bên dưới test

<form method='post'>
<img src='<?php echo $captcha_url ?>' />
<input type='text' name='captcha' />
<input type='submit' value='submit' />
</form>

Giờ là lúc test thử xem ok không

4. viết thành thư viện để sử dụng lại

phần này mọi người thực hành xem sao nhé :D

Thứ Tư, 4 tháng 11, 2009

Gởi email text, HTML và tiếng Việt Unicode

HAM MAIL() C?A PHP


Send email trong PHP r?t don gi?n, ta ch? c?n dung duy nh?t 1 ham mail() du?c PHP cung c?p s?n la d?. Cu phap c?a ham mail() nhu sau:


bool mail(string to, string subject, string message[, string additional_headers])


Cac tham s? c?a ham mail() co y nghia nhu sau: • to - d?a ch? ngu?i nh?n email, la 1 string. Cac gia tr? h?p l? c?a tham s? to co d?ng nhu sau:
  'user@domain.com'
  'user1@domain.com, user2@domain.com'
  'User Name <user@example.com>'
  'User Name 1 <user1@example.com>, User Name 2 <user2@example.com>'
  'User Name 1 <user@example.com>, user2@domain.com, User Name 3 <user3@example.com>'

 • subject - tieu d? c?a email, la 1 string. Tieu d? c?a email khong du?c ch?a ky t? xu?ng dong (\r ho?c \n).

 • message - n?i dung email, la 1 string. N?i dung email co th? do nhi?u dong ghep l?i v?i nhau, m?i dong du?c phan cach b?ng ky t? \n.

 • additional_headers - (tu? ch?n) dung d? chen them cac header vao email. Cac header nay khong n?m trong ph?n n?i dung c?a email ma dung d? qu?n ly vi?c g?i email (vi d? chen them cac tru?ng CC, BCC khi g?i email). Nhi?u header co th? cung ghep l?i thanh 1 string trong additional_headers, cac header du?c phan cach nhau b?ng chu?i \r\n.

 


Ham mail() s? tr? v? gia tr? TRUE n?u nhu email du?c ch?p nh?n g?i di va FALSE trong tru?ng h?p ngu?c l?i.
Luu y: Ham mail() tr? v? gia tr? TRUE khong co nghia la email s? du?c g?i d?n noi nh?n thanh cong. Gia tr? TRUE du?c tr? v? ch? co y nghia la email du?c server ch?p nh?n g?i di, con khi nao thi email th?c s? du?c g?i, g?i co t?i noi hay khong thi chuong trinh khong bi?t du?c (nhu v?y n?u b?n nh?p sau d?a ch? ngu?i nh?n ? tham s? To thi s? khong co cach nao chuong trinh bi?t du?c d?a ch? To co dung ho?c t?n t?i hay khong!).


M?T VI D? G?I EMAIL V?I HAM MAIL()


Ta hay t?o 1 chuong trinh PHP nh? d? g?i email nhu sau:

//n?i dung file example1.php
<?php
$from = 'from@domain.com';
$to = 'to@domain.com';
$subject = 'Example 1: Send simple text email';
$message = 'A plain text email.';
$header = "From: $from\r\nReply-to: $from";
 
if ( mail($to, $subject, $message, $header) ) {
echo "Email sent to $to!";
} else {
echo "Error occured while sending email to $to!";
} //end if
?>

 


Luu chuong trinh vao file example1.php va ch?y th?. N?u qua trinh g?i email thanh cong, b?n s? nh?n du?c cau thong bao "Email sent to to@domain.com!", n?u co l?i b?n s? nh?n du?c cau thong bao "Error occured while sending email to to@domain.com!"


Luu y: • Nh? thay to@domain.com va from@domain.com thanh d?a ch? email c?a b?n tru?c khi ch?y th? chuong trinh!

 • Co th? ph?i m?t t?i 5-10 phut email m?i t?i noi, va b?n nh? ki?m tra thu m?c Bulk email vi nhi?u khi email g?i t?i b? d? trong m?c Bulk.

 


Trong cu phap c?a ham mail(), tham s? additional_headers la tu? ch?n, t?c la b? qua cung du?c. Tuy nhien, tren th?c t? b?n nen cung c?p tham s? additional_headers cho ham mail() v?i it nh?t 2 header From va Reply-to. Ly do thi co nhi?u, m?t trong s? cac ly do ph?i cung c?p header From va Reply-to la vi n?u ph?n d?a ch? ngu?i g?i (From) la r?ng, cac chuong trinh l?c email co th? cho r?ng day la emai spam va th? la email du?c t? d?ng chuy?n sang "Thung rac"!.


G?I HTML EMAIL V?I HAM MAIL()


Chung ta da g?i du?c email text v?i ham mail(), nhung nhi?u luc ta c?n "trang di?m" mau me cho n?i dung email du?c b?t m?t hon. Th? vi?t 1 chuong trinh nh? g?i email HTML:

//n?i dung file example2.php
<?php
$from = 'from@domain.com';
$to = 'to@domain.com';
$subject = 'Example 2: Try a simple HTML email';
$message = 'A HTML email: <b>bold</b>, <i>italic</i>, <u>underline</u>.';
$header = "From: $from\r\nReply-to: $from";
 
if ( mail($to, $subject, $message, $header) ) {
echo "Email sent to $to!";
} else {
echo "Error occured while sending email to $to!";
} //end if
?>

 


Luu chuong trinh vao file example2.php va ch?y th?. Email g?i thanh cong, t?i noi an toan, nhung khi m? ra xem thi n?i dung email l?i nhu v?y:
A HTML email: <b>bold</b>, <i>italic</i>, <u>underline</u>.
Th? co t?c khong?


Th?c ra b?n ch? c?n s?a l?i chuong trinh "1 chut xiu" la dau vao d?y ngay:

//n?i dung file example3.php
<?php
$from = 'from@domain.com';
$to = 'to@domain.com';
$subject = 'Example 3: Send HTML email';
$message = 'A HTML email: <b>bold</b>, <i>italic</i>, <u>underline</u>.';
$header = "Content-type: text/html\r\nFrom: $from\r\nReply-to: $from";
 
if ( mail($to, $subject, $message, $header) ) {
echo "Email sent to $to!";
} else {
echo "Error occured while sending email to $to!";
} //end if
?>

 


Luu chuong trinh vao file example3.php va ch?y th?. L?n nay thi n?i dung email nh?n du?c nhu mong mu?n:
A HTML email: bold, italic, underline..


Nhu v?y b?n s? nh?n th?y r?ng g?i HTML email cung don gi?n khong khac gi g?i text email thong thu?ng. Ch? c?n them 1 header Content-type: text/html la n?i dung email s? du?c hi?u la HTML ngay.


Luu y: Rieng ph?n tieu d? (subject) c?a email v?n ph?i la text thong thu?ng! B?n khong th? s? d?ng ma HTML trong ph?n tieu d? (subject) c?a email du?c. Vi th?c ch?t ph?n tieu d? c?a email cung la 1 header d?t bi?c ch? khong n?m trong ph?n n?i dung chinh c?a email.


G?I EMAIL V?I TI?NG VI?T UNICODE


G?i email ti?ng Vi?t Unicode cung y chang nhu g?i email HTML vi b?n than HTML da h? tr? Unicode r?i, ta ch? c?n chu y d?t charset c?a email cho dung la du?c:

//n?i dung file example3.php
<?php
$from = 'from@domain.com';
$to = 'to@domain.com';
$subject = 'Example 4: Send Unicode email';
$message = 'Email ti?ng Vi?t Unicode: <b>in d?m</b>, <i>in nghieng</i>, <u>g?ch chan</u>.';
$header = "Content-type: text/html; charset=utf-8\r\nFrom: $from\r\nReply-to: $from";
 
if ( mail($to, $subject, $message, $header) ) {
echo "Email sent to $to!";
} else {
echo "Error occured while sending email to $to!";
} //end if
?>

 


Luu chuong trinh vao file example4.php va ch?y th?: email g?i thanh cong, t?i noi an toan va khi d?c thi hi?n th?...ti?ng ?-r?p!!! Co gi sai ? day chang?


Th?c ra khong co gi ph?i lo l?ng c?. Khi g?i email ti?ng Vi?t Unicode b?n c?n chu y m?t s? di?m sau: • D?t charset cho email. Charset nay ph?i nen trung v?i charset c?a file ma ngu?n PHP va website c?a b?n. Trong vi d? ? tren, ta d?t charset cho email la utf-8 thi b?n cung ph?i luu file example4.php len dia v?i charset la utf-8. B?n xem m?c "LUU FILE V?I TI?NG VI?T UNICODE" ? bai vi?t Gi?i thi?u - Cac bu?c chu?n b? c?n thi?t d? tim hi?u them v? luu file ma ngu?n PHP len dia v?i charset utf-8.

 • Cho du b?n da d?t charset dung r?i, v?n co th? email khong hi?n th? dung ti?ng Vi?t khi d?c! Vi quy?n hi?n th? email nhu th? nao la do chuong trinh email client quy?t d?nh. N?u b?n d?c email b?ng Outlook ch?ng h?n, thi Outlook s? t? d?ng nh?n bi?t charset c?a email va hi?n th? dung ti?ng Vi?t. N?u b?n d?c email tren web (nhu Yahoo, Hotmail...) thi co th? b?n ph?i t? tay ch?n l?i Encoding la utf-8 tren trinh duy?t vi cac web email nhu Yahoo, Hotmail s? dung charset m?c d?nh c?a minh va b? qua charset du?c thi?t l?p trong email.

Va tuong t? nhu khi g?i HTML email, b?n d?ng nen ghi ti?ng Vi?t vao ph?n tieu d? (subject) c?a email! Vi nhu da noi ? ph?n tru?c, tieu d? (subject) c?a email cung la 1 header d?t bi?c ch? khong n?m trong ph?n n?i dung chinh c?a email.


 


M?T S? L?I HAY G?P V?I HAM MAIL()


Email g?i khong t?i noi
Ham mail() tr? v? gia tr? TRUE, d?a ch? dung, n?i dung dung, noi chung m?i th? d?u dung nhung email ch? hoai khong th?y t?i! Ki?m tra Bulk email cung khong th?y luon! L?i ? dau he? Nguyen nhan co th? x?y ra ? 3 ch?: • mail server - server c?a b?n khong cho phep account c?a b?n g?i email, ho?c gi?i h?n ch? cho phep g?i s? lu?ng gi?i h?n email trong 1 kho?ng th?i gian nao do. B?n c?n h?i ngu?i qu?n ly server c?a b?n v? quy?n g?i email v?i PHP tren server.
  N?u v?n d? khong ph?i n?m ? ch? server khong cho phep b?n g?i email, ho?c chinh b?n la ngu?i qu?n ly server thi b?n ki?m tra ti?p 1 trong 2 nguyen nhan sau:

 • *NIX server (server ch?y cac h? di?u hanh UNIX ho?c Linux) - PHP m?c d?nh s? s? d?ng l?nh sendmail co s?n tren h? th?ng d? g?i email (v?i tham s? -t -i). M?c d?nh l?nh sendmail s? n?m trong /usr/sbin/sendmail ho?c trong 1 thu m?c nao do trong PATH c?a h? th?ng. N?u tren server c?a b?n l?nh sendmail n?m ? ch? khac v?i thu m?c m?c d?nh (vi d? tren server c?a b?n sendmail n?m ? /usr/local/secretbin/sendmail) thi b?n co th? lam nhu sau:
  - Tim va m? file php.ini ra.
  - Tim chu?i "sendmail", b?n s? th?y 2 dong tuong t? nhu sau:
  ; For Unix only. You may supply arguments as well (default: "sendmail -t -i").
  ;sendmail_path =

  - B?n s?a l?i 2 dong do nhu sau:
  ; For Unix only. You may supply arguments as well (default: "sendmail -t -i").
  sendmail_path = /usr/local/secretbin/sendmail -t -i

  Nh? b? ky t? ch?m ph?y (;) ? d?u dong sendmail_path =!
  Luu y: C?u hinh c?a PHP t?i day da dung va d? d? g?i email tren server *NIX. Tuy nhien v?n co th? server khong g?i email du?c! L?i luc nay la do b?n than c?u hinh c?a server ho?c qua trinh cai d?t va c?u hinh chuong trinh sendmail b? l?i. Cach ki?m tra nguyen nhan va s?a l?i n?m ngoai ph?m vi c?a PHP, b?n co th? d?t cau h?i len di?n dan CLB ngu?i s? d?ng Linux d? du?c giup d?!

 • Windows server - Tren Windows, PHP c?n ph?i dung 1 SMTP server d? g?i email. B?n tim va m? file php.ini ra, tim chu?i sendmail, g?n do b?n s? th?y vai dong nhu sau:
  [mail function]
  ; For Win32 only.
  SMTP = localhost
  smtp_port = 25;

  Cac dong tren cho ta bi?t PHP s? dung SMTP server localhost tren port 25 d? g?i email. R?t co th? b?n chua cai d?t va c?u hinh dung 1 SMTP tren localhost d? PHP co th? s? d?ng va g?i email. B?n hay tham kh?o bai vi?t nay d? cai d?t 1 SMTP server tren localhost va dung no d? g?i email v?i PHP.

 


N?i dung email b? d?t do?n
N?u b?n nh?n du?c email nhung n?i dung b? d?t do?n khong d?y d? thi co th? do 2 nguyen nhan sau: • Ma HTML trong email b? sai - N?u b?n g?i email HTML thi b?n nen chu y ki?m tra cu phap HTML c?a n?i dung email. Gi? s? b?n d?nh g?i email v?i n?i dung:
  <b>in d?m</b>
  Nhung ch?ng may b?n ghi sai thanh <b in d?m</b>
  thi khi d?c, email s? hi?n th? b? sai (co th? la m?t ch?, d?t do?n, v.v...).

 • Co 1 dong ch?a 1 d?u ch?m (.) ? d?u - Khi b?n g?i email tren Windows dung SMTP server, n?u n?i dung email co 1 dong nao do ch?a 1 d?u ch?m (ky t? .) ? d?u dong thi ky t? do s? b? b? qua, dong do s? b? b? qua, ho?c toan b? n?i dung email t? dong do tr? di s? b? b? qua. Ly do la vi dong ch?a 1 d?u ch?m ? d?u chinh la d?u hi?u bao cho SMTP server bi?t da k?t thuc n?i dung c?a email. D? kh?c ph?c, tru?c khi g?i email, ta thay th? d?u ch?m ? d?u dong b?ng 2 d?u ch?m:
  $message = str_replace("\n.", "\n..", $message);

 


CAC HAM PHP DU?C DUNG TRONG VI D?TAI LI?U THAM KH?O( Trich t?i diendantinhoc.net. Tham kh?o bai g?c  G?i email text, HTML va ti?ng Vi?t Unicode )

men who want to have a babyplanning for baby How do you get pregnant can you get pregnant right after having a babyhaving a baby at 16

Kinh nghiệm Rewrite URL ( PHP + Apache + Unix - linux host)

Rewrite URL như thế nào ?

Có bạn hỏi làm sao tạo được các đường dẫn đẹp (URL Rewrite) như các trang trên mạng. Mình cũng tìm hiểu qua và xung phong viết 1 bài về nó vậy. Trước tiên chúng ta tìm hiểu cơ chế rewite:Rewrite Engine là một phần dịch vụ của Webserver được dùng để thay đổi URL(đường dẫn trên trình duyệt) sang một dạng khác với nhiều mục đích khác nhau.

Kỹ thuật được nói đến là URL rewriting và nó đem lại những tiện lợi sau:- Làm cho URL trở nên thân thiện với người dùng cũng như dễ dàng với các Search Engine (bộ máy tìm kiếm)- Tránh lộ các đường link quan trọng- Tránh lộ các công việc bên trong trước người dùng

Bản chất của việc rewrite này các bạn có thể hình dung như sau: khi bạn gõ 1 đường link lên trình duyệt như sau: http://diachitrangweb.com/news/2007/13/01 thì đây là đường dẫn ảo, và khi request đến Webserver nó sẽ đổi lại thành đường dẫn thật như sau: http://diachitrangweb.com/index.php?...ay=13&month=01 << có thể là như thế này vì có nhiều cách rewrite.

Đối với Server Apache: để thực hiện được URL Rewriting bạn làm các bước sau:

1. Kích hoạt mod mod_rewrite có sẵn trong Apache bẳng cách sửa trong file httpd.conf, bạn Find đến dòng chưa rewrite_module rồi bỏ dấu # (nếu có) ở đầu đi. Sau đó restart Apache. Nếu bạn dùng các host trên internet thì có thể đã có sẵn rồi.

2. Tạo 1 file .htacces có nội dung như sau:
Đầu tiên bật Rewrite Engine:
RewriteEngine on
Options +FollowSymlinks
RewriteBase /

Tiếp đến là viết cú pháp RewriteRule:
RewriteRule ^Virtual_Path Real_Path

Ví dụ:
RewriteRule ^topic_([0-9]*).html index.php?topic=$1
ví dụ: topic_1.html thành index.php?topic=1

RewriteRule ^article/([0-9]*)/page/([0-9]*) index.php?article=$1&page=$2
ví dụ: article/1/page/2 thành index.php?article=1&page=2

Cú pháp để viết các Rule này giống như cách viết của biểu thức chính quy Regular Expression. ví dụ như sau:

(.*) nhận tất cả các giá trị.
([0-9]*) chỉ nhận các giá trị là số, từ 0-9.
([a-zA-Z]*) chỉ nhận các giá trị là chữ cái, từ a-z và A-Z.

3. Sau khi tạo được file htaccess bạn copy nó vào thư mục gốc của web của bạn là có thể chạy được.

Đối với Server IIS: các bạn download gói cần thiết về để có thể thực hiện được việc rewrite, các bạn có thể download từ 1 số trang sau:

http://www.micronovae.com/ModRewrite/ModRewrite.html
http://www.qwerksoft.com/products/iisrewrite/
http://www.isapirewrite.com/
http://www.motobit.com/help/url-repl...od-rewrite.asp

Ngoài việc sử dụng mod url_rewrite như trên thì nếu host của bạn ko có kích hoạt mod này hoặc bạn ko có quyền để cấu hình nó như trên. Để đơn giản các bạn có thể tạo ra những cách khác nhau để làm cho URL trở nên đẹp và thân thiện hơn. Dưới đây là 1 số cách khác nhau.
c1 dạng như sau: http://vidu.com/index.php/news/2007/13/01 << Trông rất giống với kiểu rewrite ở trên nhưng nó khác ở chỗ nó là đường dẫn thật còn url rewrite là đường dẫn ảo. Đường dân này hiểu như là 1 request đến file index.php với Query String (Xâu truy vấn) là /news/2007/13/01, các bạn tách xâu này ra rồi sử dụng theo mục đích của mình. Cách này đang được trang web 24h.com.vn sử dụng.
c2 dạng như sau: http://vidu.com/index.php/news_2007_13_01.html << Gần giống cách 1 ở trên nhưng đường dẫn khác thân thiện với đuôi html, dễ dàng cho các search engine (máy tìm kiếm như Google, Yahoo) tìm kiếm nội dung.
c3 có thể viết như sau: http://vidu.com/index.php?q=news/2007/13/01 << cũng gần giống cách 1 nhưng nó rõ ràng hơn, nó được dùng trong FrameWork Drupal của PHP.
Và có thể có nhiều cách khác nhau các bạn có thể tự nghĩ ra. Hoặc có thể dùng cách mã hoá xâu truy vấn chẳng hạn.

Xem bài gốc tại http://diendan.thegioiwebsite.net/showthread.php?t=41