Thứ Sáu, 24 tháng 7, 2009

Phân trang tìm kiếm đầy đủ với cakephp 1.2

Chào cả nhà!

Thật không nhớ nổi đây là lần thứ mấy tôi viết bài với tiêu đề phân trang tìm kiếm cho cakephp nữa. Vậy tại sao lại còn có bài viết này nữa. Việc phân trang tìm kiếm với cakephp đã không biết bao nhiêu lần làm tôi đâu đầu rồi. Sau nhiều lần tìm kiếm các giải pháp, nay tôi cũng đa tìm ra một giải pháp ứng ý trong việc tìm kiếm phân trang với cakephp. Sau đây tôi sẽ chia sẽ với mọi người giải pháp ấy, được minh họa thông qua ví dụ tìm kiếm sản phẩm dưới đây.

Việc đâu tiên là tôi phải tạo csdl. Trong ví dụ này tôi tạo csdl có tên là phantrang:

CREATE DATABASE phantrang;

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `products` (
`id` int(4) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`name` varchar(255) DEFAULT NULL,
`model` varchar(255) NOT NULL,
`price` int(16) DEFAULT NULL,
`created` datetime DEFAULT NULL,
`type` enum('Loai 1','Loai 2','Loai 3') DEFAULT NULL,
`description` text NOT NULL,
PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=MyISAM  DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=5 ;

Vậy là tôi đã tạo xong CSDL, còn việc config để kết nối vào CSDL vừa tạo thì mọi người tự làm nhé. Dữ liệu trong đây thì mọi người tự thêm vào nhé.(^_^).

Công việc tiếp theo là tôi sẽ tạo ra một /app/controllers/products_controllers.php như sau:
/*  app/controllers/products_controller.php */

<?php
class ProductsController extends AppController {

var $name = 'Products';
var $scaffold;

}
?>

Với các chức năng như add, edit, delete trong ví dụ này tôi sẽ dùng chức năng scaffold của cakephp, và quả thật những trường hợp như thế này thì scaffold quá tuyệt vời. Trong bài viết này tôi sẽ chỉ chú trọng vào chức năng tìm kiếm mà thôi. Tiếp đến tôi sẽ tạo một function search trong products_controller như sau:
/*  app/controllers/products_controller.php */

<?php
class ProductsController extends AppController {

var $name = 'Products';
var $scaffold;

function search() {

}

}
?>

Cả nhà chú ý nhé, khi tôi thêm dữ liệu vào thì tôi sẽ copy lại nguyên nội dung của cả trang để mọi người dễ hiểu hơn, chỉ phần nào thêm mới tôi sẽ in đậm lên thôi. Bây giờ tôi sẽ tạo một trang view search như sau app/views/products/search.ctp
//  app/view/products/search.ctp

<?php
echo $form->create('Search', array('url' => '/products/dataSearch'));
echo $form->input('name');
echo $form->input('price');
echo $form->input('model');
echo $form->input('type', array('options' => array('' => '','Loai 1' => 'Loại 1', 'Loai 2' => 'Loại 2', 'Loai 3' => 'Loai 3')));
echo $form->input('description');
echo $form->end('Search');

?>

Phần form search vừa rồi tôi đã đề 'url' trỏ đến action 'dataSearch'. Action 'dataSearch' này trong đây sẽ thực hiện công việc xử lý dữ liệu trong form tìm kiếm và chuyển lên url. Tôi thêm function dataSearch trong products_controller như sau:
/*  app/controllers/products_controller.php */

<?php
class ProductsController extends AppController {

var $name = 'Products';
var $scaffold;

function search()
{
}

function dataSearch()
{
// the page we will redirect to
$url['controller'] = 'products';
$url['action'] = 'search';


// build a URL will all the search elements in it
// the resulting URL will be
// example.com/cake/posts/index/Search.keywords:mykeyword/Search.tag_id:3
foreach ($this->data as $k=>$v){
foreach ($v as $kk=>$vv){
$url[$k.'.'.$kk]=$vv;
}
}


// redirect the user to the url
$this->redirect($url, null, true);
}

}
?>

Hàm dataSearch sẽ thực hiện chức năng chuyển tòan bộ dữ liệu vừa được gửi (submit) vào trong một mảng và sau đó thông qua hàm 'redirect' chuyến sang một trang mới. Việc chuyển đến trang nào sẽ được quyết định thông qua 2 biến "$url['controller']" và "$url['action']" . Nếu bạn nào chưa hiểu hàm này thực hiện những công việc gì thì các bạn cũng không cần tìm hiểu đâu, vì hàm này sẽ không bào giờ thay đổi cả, chỉ cần thay đổi giá trị 2 biến đó thôi. Cả nhà có thể tạm hiểu là hàm này thực hiện việc chuyển tất cả dữ liệu được submit lên trên url.

Vậy là sau khi hàm dataSearch xử lý xong, sẽ chuyển dữ liệu về action "search" trong products_controller. Lúc này sẽ tồn tại một biến mảng "$this->passedArgs" chứa dữ liệu của trang search khi submit. Hay nói đúng hơn biến "$this->passedArgs" chứa các dữ liệu được truyền ở phía trên url và đưa vào thành các mảng tương ứng. Ta sẽ xử lý dữ liệu truyền vào để tạo điều kiện lọc như sau:
/*  app/controllers/products_controller.php */

<?php
class ProductsController extends AppController {

var $name = 'Products';
var $scaffold;

function search()
{
$conditions = array();
if (!empty($this->passedArgs))
{
if (isset($this->passedArgs['Search.name']))
{
$conditions[]["Product.name LIKE"] = "%{$this->passedArgs['Search.name']}%";
$this->data['Search']['name'] = $this->passedArgs['Search.name'];
}


if (isset($this->passedArgs['Search.price']))
{
$conditions[]["Product.price "] = $this->passedArgs['Search.price'];
$this->data['Search']['price'] = $this->passedArgs['Search.price'];
}


if (isset($this->passedArgs['Search.model']))
{
$conditions[]["Product.model"] = $this->passedArgs['Search.model'];
$this->data['Search']['model'] = $this->passedArgs['Search.model'];
}


if (isset($this->passedArgs['Search.type']))
{
$conditions[]["Product.type"] = $this->passedArgs['Search.type'];
$this->data['Search']['type'] = $this->passedArgs['Search.type'];
}
}


$this->paginate = array('limit' => '1', 'order' => 'Product.created DESC');
$this->set('products', $this->paginate('Product', $conditions));

}

function dataSearch()
{
// the page we will redirect to
$url['controller'] = 'products';
$url['action'] = 'search';

// build a URL will all the search elements in it
// the resulting URL will be
// example.com/cake/posts/index/Search.keywords:mykeyword/Search.tag_id:3
foreach ($this->data as $k=>$v){
foreach ($v as $kk=>$vv){
$url[$k.'.'.$kk]=$vv;
}
}

// redirect the user to the url
$this->redirect($url, null, true);
}
}
?>

Trong phần controller này ta sẽ thưc hiện phân trang như bình thường trong cakephp, chỉ khác là sẽ có thêm điều kiện tìm kiếm như ở phía trên thôi.

Việc tiếp theo sẽ là hiển thị kết quả tìm kiếm ra trang search. Ta sẽ thêm vào view search như sau:
/*  app/views/products/search.ctp */

<?php
echo $form->create('Search', array('url' => '/products/dataSearch'));
echo $form->input('name');
echo $form->input('price');
echo $form->input('model');
echo $form->input('type', array('options' => array('' => '','Loai 1' => 'Loại 1', 'Loai 2' => 'Loại 2', 'Loai 3' => 'Loai 3')));
echo $form->input('description');
echo $form->end('Search');

?>

<?php
echo $paginator->counter(array(
'format' => 'Page %page% of %pages%, showing %current% records out of
%count% total, starting on record %start%, ending on %end%'
));
?>
<table cellpadding="1" cellspacing="0">
<tr>
<th>ID</th>
<th>Name</th>
<th>Model</th>
<th>Price</th>
<th>Created</th>
<th>Type</th>
<th>Description</th>
</tr>
<?php
foreach ($products as $product)
{
?>
<tr>
<td><?=$product['Product']['id']?></td>
<td><?=$product['Product']['name']?></td>
<td><?=$product['Product']['model']?></td>
<td><?=$product['Product']['price']?></td>
<td><?=$product['Product']['created']?></td>
<td><?=$product['Product']['type']?></td>
<td><?=$product['Product']['description']?></td>
</tr>
<?php
}
?>
</table>


<!-- Shows the next and previous links -->

<?php
$paginator->options(array('url' => $this->passedArgs));
echo $paginator->prev('« Previous ');
echo $paginator->numbers();
echo $paginator->next(' Next »');
?>

Trong phần view trên thì dòng quan trọng nhất chính là "$paginator->options(array('url' => $this->passedArgs));". Dòng này có tác dụng là sẽ truyền toàn bộ các tham số trong mảng "$this->passedArgs" lên trên url của các link phân trang trong cake. Như vậy có nghĩa là các điều kiện tìm kiếm sẽ vẫn còn khi mọi người chuyển trang. Vậy là tôi đã thực hiện xong việc phân trang tìm kiếm trong cakephp1.2 rồi. Mọi người vào đọc thấy có gì thấy khó hiểu thì comment vào nhé. Tôi sẽ sửa lại cho dễ hiểu hơn.

Chúc cả nhà vui vẻ với cakephp nhé.

Thứ Năm, 9 tháng 7, 2009

Triển khai Latex

Sử dụng Latex sẽ đá bay những vấn đề khó khăn gặp phải khi cần hiển thị những công thức toán học như căn bậc n, hàm số, tích phân... trên website.Với những yêu cầu hiển thị thông thường trên website, blog, wiki thì định dạng text đã thỏa mãn được gần hết, khó khăn ở chỗ những bài viết chuyên ngành toán, lý... cần thể hiện những công thức tính toán phức tạp thì text hay thậm chí là ảnh cũng pó tay, hhuh? Vậy phải lèm seo?

Đồng thanh hô nèo

LaTeX


là gì? không phải word processor, mà là " document markup language and document preparation system for the TeX typesetting program. Within the typesetting system, its name is styled as \LaTeX" (-wikipedia).

chào hàng thế thôi, thông tin đầy đủ có ở đây và ở đây :D

để làm gì? tất nhiên là để hỗ trợ gõ - chuyển đổi - hiển thị công thức toán học trên website.

 • gõ tức là phải ... tự gõ, cũng có nghĩa là có cú pháp & định dạng riêng, cũng có nghĩa là miễn gõ tùm lum, như vậy là phải học gõ ke ke.

 • chuyển đổi nôm na như là dịch, dịch đống ký tự mình gõ sang đống gì đó mà máy nó hiểu, mà phải làm cho máy nó hiểu thì nó mới chạy được.

 • hiển thị đơn giản là show hàng, hàng là cái cục (thường là ảnh) mà máy nó trả về sau khi nó 'chạy', nhớ là nó 'chạy' được thì nó phải hiểu, để nó hiểu thì mình phải ra lệnh, ra lệnh xong phải có thằng nó dịch lệnh mình cho máy :)) :))


ví dụ cái,

 1. gõ như này đây [code][tex]a^2 + b^2[/tex][/code]

 2. dịch dịch dịch dịch dịch .... bịch bịch bịch ...

 3. hiển thị cái này


eh, ai thèm xài cái này? thì thầy cô giáo, chuyên gia, guru viết bài giảng, blog kỹ thuật hay sinh viên thảo luận trên diễn đàn ... nghe pro^` vãi :)) :))

xài ra làm sao? có mới xài được chứ =)). Hiển nhiên là muốn có thì phải lao động :P

bỏ qua các dịch vụ sẵn có, mình đi mua đồ về tự nấu cho nó chủ động & ngon lành. bếp = server, đồ ăn = các gói cài đặt và đầu bếp = ai đang đọc :)) :))

thực hiện nấu nướng

đi chợ nhớ mua các gói sau

ubuntu server
[code]sudo apt-get install texlive texmaker[code]

centOS 5.x
[code]yum install tetex tetex-fonts tetex-dvips tetex-latex ghostscript

yum install ImageMagick[code]
(cài imageMagick nếu chưa có)

dung lượng kiếm về khoảng 60 - 200M, chế biến cài đặt xong khoảng 200M :)) :)) vãi hàng, nấu cho cả xóm ăn.

xong rùi thì chiến thôi, kiếm thêm gia vị & bày bàn. giả sử tại VPS này có thư mục tên latex trong /var/www/html. trong đó có 2 thư mục pictures & tmp, quan trọng nữa là 2 file php class.latexrender.php và latex.php. Như vậy là ngon rồi, viết them file demo.php nữa để test thôi, nhớ là phải refer đến 2 file trên.

[bonus]

trên đây là bộ latex render viết bằng code php, tác giả là Benzamin Mayer (http://www.mayer.dial.pipex.com/tex.htm), xài ngon, được làng xóm đánh giá cao. khi sử dụng chỉ cần để ý đến các tham số cơ bản sau trong file latex.php

 • $latexrender_path = "đường dẫn chứa bộ latex render (gồm file class.latexrender.php)";

 • $latexrender_path_http = "đường dẫn hiển thị website" - phải chính xác để có thể show ảnh công thức được render.

 • $imageformat = "định dạng ảnh - png hoặc gif" - có nghĩa là phải có thư viện render ảnh trên server, đang xài ImageMagick.


[/bonus]

tóm tắt hoạt động

để hình thành công thức, người dùng phải gõ nội dung theo quy tắc định trước của latex. khi dữ liệu gửi đi, regular expression sẽ được gọi để bóc tách các phần chính trong nội dung nhận được để render ra dưới dạng ảnh, lưu vào một vị trí trên server & đặt đường dẫn hiển thị trên website.

tham khảo thêm

 • trang chủ dự án latex: http://www.latex-project.org/guides/

 • trên wiki: http://en.wikipedia.org/wiki/LaTeX

 • thư viện của mayer: http://www.mayer.dial.pipex.com/tex.htm

 • một bài hướng dẫn hay: http://www.linuxjournal.com/article/7870

 • demo: http://khuvuc.com/demo.php (/var/www/html/latex)

Thứ Sáu, 3 tháng 7, 2009

Liên kết dữ liệu trong CakePHP

hello ngày mới...

hôm nay tôi xin giới thiếu cho những bạn đang và sắp học CakePHP về chức năng liên kết dữ liệu của Cake.

Chắc hẳn các bạn cũng đã biết việc liên kết dữ liệu gồm có 3 loại liên kết : Một - Một, Một - Nhiều,  Nhiều - Nhiều.

Công việc liên kết này khá phức tạp, làm theo cách thủ công thì ta phải liên kết các bảng dữ liệu với nhau trong cơ sở dữ liệu,điều này thì không khó lắm. Nhưng đâu đầu là ở chỗ sau đó ta phải viết hàng loạt các câu query để join các dữ liệu với nhau, nào là Join, Inner Join, Left Join, Right Join.... Riêng việc nhớ mấy câu lệnh này đã đủ tung thủ rồi chứ đừng nói đến việc nghĩ sao join cho dúng.

Nhưng giờ đây, bạn dùng Cake thì sẽ không phải ghi nhớ những câu lệnh chết tiết ấy, Cake đã làm thay cho bạn công việc đó.

Công việc của bạn bây giờ chỉ là khai báo cho Cake biết bạn định liên kết dữ liệu của bảng nào với bảng nào thôi.

Điều đó được thực hiện trong Models,cụ thể như sau :

Liên kết Một - Một (1-1) :


đầu tiên, ta tạo 2 bảng CSDL liên kết với nhau trong MySQL.

sau đó bạn tạo Model User với nội dung như sau :
<?php
class User extends AppModel {
var $name = 'User';
var $hasOne = 'Profile';
}
?>

*Chú ý : tất cả thì chắc bạn đã rõ rồi, chỉ có var $hasOne = 'Profile'; dòng chắc vẫn mù mờ, tôi giải thích như sau :

-$hasOne : câu lệnh liên kết 1-1.

-'Profile' : tên models chứa bảng liên kết đến.

Tiếp đến, trong Users_controller ta sử dụng câu lệnh :
<?php
class UsersController extends AppController {
var $name = 'Users';
function index()
{

    $this->set('user',$this->User->find());
}
?>

Như vậy là khi debug($user) ta sẽ thấy cấu trúc dữ liệu được gọi như sau :
Array
(
[User] => Array
(
[id] => 121
[name] => hello
[created] => 2007-05-01 10:31:01
)
[Profile] => Array
(
[id] => 12
[user_id] => 121
[skill] => Baking Cakes
[created] => 2007-05-01 10:31:01
)
)

Liên kết Một - Nhiều (1-m) :


Việc đầu tiên cũng vẫn là tạo bảng cơ sở dữ liệu trong MySQL.

Liên kết 1-m có vẻ đặc biệt hơn 2 liên kết còn lại. Ví dụ bạn có 2 bảng CSDL là News và Categories.

Theo logic liên kết thì, 1 category sẽ có nhiều bản ghi new, và 1 bản ghi new chỉ thuộc 1 category. Do đó liên kết sẽ là categories là 1 và news là nhiều.

Trong trường hợp bạn chọn bảng Categories để liên kết thì ta sẽ sử dụng câu lệnh 1-m : hasMany.

trong Model Category thêm câu lệnh : var $hasMany = 'New';<?php
class Category extends AppModel
{
var $name="Category";
var $hasMany = 'New';

}
?>

Ngược lại, bạn chon bảng News để liên kết thì sẽ là m-1 : belongsTo.

trong Model New thêm câu lệnh : var $hasMany = 'Category';

<?php
class News extends AppModel
{
var $name="New";
var $hasMany = 'Category';
}
?>

giải thích về câu lệnh thì cũng như trên, tôi không cần phải nói lại nhé.

Như vậy, thì bạn sử dụng câu lệnh

$this->set('category',$this->Category->find());

trong Categories_controller, khi debug($category) bạn sẽ thấy mảng dữ liệu như sau :
Array
(
[Category] => Array
(
[id] => 11
[name] => gia dinh & be
)

[News] => Array
(
[0] => Array
(
[id] => 54
[category_id] => 11
[title] => bi hai chuyen o vien nhi
[pic] =>
[content] => bi hai chuyen o vien nhi
)

[1] => Array
(
[id] => 53
[category_id] => 11
[title] => khi nao ko nen cho be bu
[pic] =>
[content] => khi nao ko nen cho be bu
)

)

)

còn khi bạn sử dụng câu lệnh tương tự trong News_controller thì sẽ có kết quả như sau :
Array
(
[News] => Array
(
[id] => 61
[category_id] => 15
[title] => nam hoc moi
[pic] => 7b0b5e66db4e6e4e17162cb8eb7248cdimg_hello.jpg
[content] =>

* bcbcb
* truong mam non ban cong huong duong ung dung tin hoc trong giang day

[lang] => 0
)

[Category] => Array
(
[id] => 15
[name] => thong tin tuyen sinh
[lang] => 0
)

)

bạn có thể để ý câu lẹnh của Cake hiện ra ở dưới cùng, qua đó bạn có thể thấy, để có được kết quả này Cake đã phải thực hiện bao nhiêu câu query. Thử xem không sử dụng Cake thì bạn sẽ phải vật lộn với 1 mớ Select như thế nào ??

Liên kết Nhiều - Nhiều (n-m) :


Liên kết n-m nếu không có Cake thì ôi thôi, quá phức tạp. Bạn chỉ có thể liên kết n-m với nhau thông qua 1 bảng trung gian. Lấy ví dụ : tôi muốn liên kết bảng Users và bảng Groups với nhau thông qua bảng Groups_Users.

Trong bản Group_Users sẽ có Group_id và User_id.

Khi này, trong Model ta sẽ phải khai báo thêm câu lệnh để liên kết : hasAndBelongsToMany.

ở models Group :
<?php
class Group extends AppModel {
var $name = 'Group';
var $useTable = 'groups';
);
var $hasAndBelongsToMany = array(
'User' => array('className' => 'User',
'joinTable' => 'groups_users',
'foreignKey' => 'group_id',
'associationForeignKey' => 'user_id',
'unique' => true
)
);
}

?>

tại models User :
<?php
    class User extends AppModel {
        var $name = 'User';

    var $hasAndBelongsToMany = array(
                'Group' => array('className' => 'Group',
                            'joinTable' => 'groups_users',
                            'foreignKey' => 'user_id',
                            'associationForeignKey' => 'group_id',
                            'unique' => true
                )
        );
?>

không hề phải quá loằng ngoằng phức tạp tý nào, chỉ với vài dòng code trên 2 bảng Groups và Users đã liên kết n-m với nhau thông qua bảng Groups_users. Việc tiếp theo thì quá đơn giản, bạn lại find() và debug để xem kết quả liên kết thôi :


-Tại Groups_controller :  $this->set('group',$this->Group->find());


-> kết quả :Array
(
[Group] => Array
(
[id] => 1
[name] => Toàn Quyền
)

[User] => Array
(
[0] => Array
(
[id] => 12
[acc] => tungnd
[psword] => 81379f1d1e62c9a1291708e526f3b062591de0a4
[name] => fdsf
[email] => fds
[address] => ds
[active] => 1
)

)

)

-tại Users_controller : $this->set ('user', $this->User->find());
Array
(
[User] => Array
(
[id] => 12
[acc] => tungnd
[psword] => 81379f1d1e62c9a1291708e526f3b062591de0a4
[name] => fdsf
[email] => fds
[address] => ds
[active] => 1
)

[Group] => Array
(
[0] => Array
(
[id] => 1
[name] => Toàn Quyền
)
)
)

Như vậy là tôi đã giới thiệu xong cho bạn 3 loại liên kết dữ liệu trong Cake, việc của bạn bầy giờ là hãy đọc lại, viết lại giống như tôi và biến đổi các câu lệnh find(), vận dụng linh hoạt theo ý mình.


Chúc bạn thành công........................

Thứ Tư, 1 tháng 7, 2009

Element, Component trong CakePHP

Element :


trong CakePHP, Element được sử dụng khá giống với "include". Nó dùng để lưu trữ 1 đoạn code được dùng đi dùng lại nhiều lần, thay vì ta phải copy/paste  đoạn code đó qua các trang thì ta chỉ việc viết 1 câu lệnh ngắn gọn :
<?php echo $this->renderElement('<elementName>');?>

chỉ như cần 1 đoạn code như vậy ta có thể thay thế việc vất vả copy rồi paste liên tục, mất thời gian lại khiến code của bạn nhìn rất tối, khó chỉnh sửa sau này !

VD cụ thể như sau :

trong controller của bạn, bạn thực hiện thêm công việc kiểm tra xem element có được gọi hay ko :
function index() {
            $posts = $this->Session->setFlash('hello world');
            if (isset($this->params['requested']))
            {
                return $posts;
            }
        }

Nếu Element được gọi, giá trị giả về sẽ là dòng text 'hello world'. (bạn cũng có thể thay thế bằng những câu lệnh theo ý của bạn như :  find(), read() .....)

tiếp theo, trong app\views\element\ chúng ta tạo 1 file php, tên tùy ý bạn đặt. Ở ví dụ này tôi đặt tên là test.php :
<?php
$posts = $this->requestAction('posts/index');
echo $posts;

?>

Trong file này, câu lệnh  $this->requestAction('posts/index') là bắt buộc phải có,đây là câu lệnh lấy giá trị được trả về từ controler trên.

Cuối cùng là công việc cho hiển thị element ta vừa tạo được ra trang index, đó là câu lệnh thay thế việc copy/paste mà tôi đã nói ở trên :
<?php echo $this->renderElement('posts');?>

Nếu bạn vẫn cảm thấy khó hiểu và không biết làm thế nào để hiển thị các bản ghi trong CSDL của mình ra thay cho đoạn text 'hello world' thì bạn có thể tham khảo thêm bài viết của hoanbn : http://i-php.net/2008/11/s%E1%BB%AD-d%E1%BB%A5ng-element-trong-cakephp/


Component :

Component là nơi thực hiện các công việc phức tạp như upload..., nó cũng được dùng đi dung lại nhiều lần ! thay vì việc copy/paste lại công việc thực thi đó ta chỉ cần truyền dữ vào cho Component từ controller. Sau đó dữ liệu sẽ được đưa đến Component xử lý .

VD :

trong app\views\posts\ ta tạo file index.ctp (cakephp 1.2) hay index.thtml (cakePHP 1.1)
<h1>hello</h1>
<?php
    echo $form -> create('Post',array('action'=>'index'));
    echo $form -> input('text');
    echo $form -> end('save');
?>

trong app\controller\components\ ta tạo 1 file php tên j` j` đó chẳng hạn như : test.php
<?php
class TestComponent extends Object {

function startup(&$controller) {
// This method takes a reference to the controller which is loading it.
// Perform controller initialization here.

}
function hello($text) {
return $text;
}
}
?>

cuối cung, trong post controller ta chỉ việc truyền dữ liệu text vào để component xử lý :
function index() {
            if (!empty($this->data))
            {
                if($this->test->hello($this->data['Post']['text']))
                {
                    $this->Session->setFlash($this->test->hello($this->data['Post']['text']));
                    $this->redirect (array('action' => 'index'));
                }

            }
        }

chú ý : test là tên file component bạn tạo ở trên, hello là tên function thực thi mệnh lệnh, còn

$this->data['Post']['text'] là dữ liệu bạn nhập vào !

bây giờ bạn có thể xem kết quả mình vừa tạo ra....!

hi vọng là chạy được :D