Thứ Ba, 26 tháng 5, 2009

Skype and Facebook plugin for Pidgin

http://code.google.com/p/skype4pidgin/
http://code.google.com/p/pidgin-facebookchat/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét