Thứ Sáu, 13 tháng 3, 2009

DarkStar Project

1. DarkStar là gì ?
Project DarkStar (PDS) là  một dự án mã nguồn mở viết bằng java được phát triển nhằm đơn giản hóa việc phát triển các dự án như  game trực tuyến trên qui mô lớn, xây dựng một thế giới ảo, hoặc các ứng dụng mạng xã hội. Thay vì phải mất thời gian code, thì nay tất cả đều có sẵn trong PDS.
2.Cụ thể PDS dùng để làm gì ?
-PDS dùng để xây dựng Server và Client cho ứng dụng.
-Tạo một mạng Game lớn, đồ sộ, đáng tin cậy, ổn định, quan trọng là không bị đứt khi gặp lỗi .
3.Cài đặt và chạy Darkstar :
Dowload Project tại trang chủ  http://www.projectdarkstar.com/ để có phiên bản mới nhất (có 2 gói, một là sgs-server-dist dùng cho server  và sgs-client-dist cho client, ở đây sẽ lấy ví dụ ở sgs-server-client) .
Sau khi giải nén, ta được thư mục sgs-server-dist. Trong thư mục này có những hướng dẫn cụ thể, những bài thực hành của PDS trong mục tutorial. Dưới đây là hướng dẫn để áp dụng PDS vào dự án của mình.
4. Áp dụng: (Lesson 1 : Hellowolrd)
- Vào Eclipse, tạo Project java.
- Trong thư  mục src : tạo package chứa class HelloListener (copy từ  /sgs-server-dist-0.9.8/tutorial/src/com/sun/sgs/tutorial/server/lesson1)
- Lấy thư viện của sgs-server-dist : Chuột phải vào System library-> Build Patch -> Configure Build Path -> Add External Jars. Sau đó chỉ đường dẫn vào sgs-server-dist->lib, chọn tất cả file đuôi jar -> ok . Sẽ xuất hiện thư mục Referenced Library.
- Tạo thư mục conf trong Project, copy các file Helloworld.boot , Helloworld.properties , logging.properties trong sgs-server-dist-0.9.8/tutorial/conf vào thư mục conf.
- Cuối cùng, tạo một file.xml (dùng ant xml để chạy vì đơn giản hơn  so với việc viết bằng ngôn ngữ  khác các chức năng). File có nội dung như sau :
<!--Dùng ant thay cho code java, khả năng tương thích cao, được dịch ngay khi compile,
đây là phương pháp đơn giản, dễ sử dụng -->
<project default="jar">
<!--bắt buộc phải có target clean trong mỗi ant -->
<target name="clean">
<delete dir="jar"></delete>
</target>
<!-- nén file từ basedir thành destfile (trong thư mục project của minh)-->
<target name="jar">
<mkdir dir="jar"/>
<jar destfile="jar/phom.jar" basedir="bin"/>
<!--copy file jar-->
<copyfile dest="/home/legend/Desktop/sgs-server-dist-0.9.8/lib/phom.jar" src="jar/phom.jar"/>
<copydir dest="/home/legend/Desktop/sgs-server-dist-0.9.8/phom/conf" src="conf"></copydir>
<!--delete để có thể chạy lại application-->
<delete dir="/home/legend/Desktop/sgs-server-dist-0.9.8/phom/data"></delete>
<!--start application với tham số bên dưới-->
<java fork="true" jar="/home/legend/Desktop/sgs-server-dist-0.9.8/bin/sgs-boot.jar" >
<arg value="/home/legend/Desktop/sgs-server-dist-0.9.8/phom/conf/Phom.boot"></arg>
</java>
</target>
</project>

- Chạy file.xml này ( chuột phải -> run as -> ant build)

1 nhận xét: