Thứ Hai, 5 tháng 1, 2009

Cài đặt Memcache

1. Cài đặt Memcached Server:
a. Download
i. memcached for Windows
ii. memcached for Win32
b. Unzip thu muc memcache: c:\memcache
c. Cài đặt service:
i. cmd: c:\memcache\memcached -d install
ii. cmd: c:\memcache\memcached -d start
Trên đây là cài đặt cho windows. Cài trên CentOS dùng lệnh yum install memcached, hoặc tải file RPM về cài đặt.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét