Thứ Tư, 24 tháng 12, 2008

method chaining php

Trong một số thư viện của PHP người ta thường dùng method chaining để viết code ngắn gọn và đẹp hơn .

Doctrine là một ORM framework tận dụng triệt để cách viết này , một số khác có thể thấy trong các thư viện của Zend Framework .

Doctrine :


$users = Doctrine_Query::create()
->from('User u')
->leftJoin('u.Phonenumber p')
->execute();
?>

Zend Framework :


$mail = new Zend_Mail();
$mail->setBodyText('This is the text of the mail.')
->setFrom('somebody@example.com', 'Some Sender')
->addTo('somebody_else@example.com', 'Some Recipient')
->setSubject('TestSubject')
->send();


Trong khi cách viết thông thường là :


$mail = new Zend_Mail();
$mail->setBodyText('This is the text of the mail.');
$mail->setFrom('somebody@example.com', 'Some Sender');
$mail->addTo('somebody_else@example.com', 'Some Recipient');
$mail->setSubject('TestSubject');
$mail->send();


Rõ ràng sử dụng method chaining đẹp và ngắn gọn hơn nhiều .

để làm được điều này , rất đơn giản . Ở các phương thức cho phép tiếp tục gọi tiếp sẽ return về đối tượng $this .public function foo() {
... do something ...
return $this;
}


lúc này có thể gọi như sau $myobject->foo()->bar()->baz()->bat();

1 nhận xét: