Thứ Năm, 18 tháng 12, 2008

Hướng dẫn cài đặt flex sdk trong Ubuntu

Để có thể làm việc được với Flex, về cơ bản chúng ta sẽ cần cài đặt 2 chương trình sau:
- Flex SDK: là một chương trình biên dịch và gỡ lỗi command line. Đây là một chương trình miễn phí của Adobe. Bạn có thể download miễn phí tại đây.

- Flash Flayer 10: là một chương trình để chạy các flex đã được biên dịch (hay đúng hơn là thực thi các mã script). Đây cũng là một chương trình miễn phí của Adobe. Bạn có thể download tại đây.

Cài đặt Flex SDK:

- Sau khi download về tôi được một file zip sau: flex_sdk_3.zip. Giải nén file zip ta có được folder flex_sdk_3, ta sẽ chuyển thư mục này vào một thư mục nào đó. Tôi sẽ chuyển thư mục này theo đường dẫn: "/home/tendangnhap/flex_sdk_3". Vậy là ta đã cài đặt xong.

- Để chạy flex sdk, chúng ta sẽ vào thư mục "flex_sdk-3/bin". Trong thư mục này sẽ chứa các file chạy, với windown thì file chạy sdk sẽ là mxmlc.exe. Còn trong linux thì file chạy chỉ là mxmlc. Bây giờ ta test bằng cách chạy một đoạn flex helloword nhé.

+ Đầu tiên ta sẽ tạo ra một file có tên là helloworld.mxml ngay trong thư mục flex_sdk_3/bin có nội dung như sau:

helloword.mxml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<mx:Application xmlns:mx="http://www.adobe.com/2006/mxml" layout="absolute">
<mx:Panel title="Hello World" width="200" height="100">
<mx:Label text="Wellcome to Flex" fontSize="20" color="blue"
mouseDownEffect="WipeRight" />
</mx:Panel>
</mx:Application>

+Tiếp đến ta sẽ dúng sdk để dịch, ta vào chương trình Terminal, gọi đến đường dẫ chứa chương trình flex_sdk_3. Ở đây đường dẫ của tôi sẽ là: "/home/hoantocxoan/flex_sdk_3/bin/" ta sẽ gõ như sau:
sudo cd /home/hoantocxoan/flex_sdk_3/bin

sudo mxmlc helloworld.mxml

+ Sau 2 câu lệnh trên thì chương trình sẽ dịch ra file helloworld.swf. Như vậy là bạn đã cài đặt và biên dịch thành công flex_sdk.

- Công việc tiếp theo là ta sẽ thiết lập lại biến môi trường để ta có thể gọi chương được ở bất cứ nơi đâu thay vì cứ phải vào trong /home/hoantocxoan/flex_sdk_3/bin. Ta sẽ xét lại biến môi trường như sau:
sudo gedit ~/.bashrc

+ Ta sẽ mở được file bashrc bằng chương trình gedit trong ubuntu ra. Ta chỉ việc thêm vào 2 dòng sau:
export PATH=$PATH:/home/hoantocxoan/flex_sdk_3/bin

vào trước dòng "export HISTCONTROL=ignoreboth" là được.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét