Thứ Hai, 24 tháng 11, 2008

CakePHP Console

Hướng dẫn cách gencode bằng CakePHP console:


1. Start > Run > cmd [enter]

2. cd C:\AppServ\www\cake_1.2.0.7692-rc3\cake\console

3. cake -app C:\AppServ\www\cake_1.2.0.7692-rc3\app bake

( tham số -app để chỉ định đường dẫn đến thư mục app C:\AppServ\www\cake_1.2.0.7692-rc3\app )

4. Welcome to CakePHP v1.2.0.7296 RC2 Console

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét