Thứ Ba, 25 tháng 11, 2008

Cake bake - cake console toàn tập

Đã có bài viết của chaubl về việc sử dụng cake bake tuy nhiên bài viết này đề cập tới một vài kỹ thuật nhanh gọn khác .

Bình thường bạn sẽ phải gõ :

$cake bake

rồi sau đó trả lời từng câu hỏi cả cake bake như gen cái gì D/M/V/C/P/Q ... rồi gen thế nào ...?


 1. Muốn gen trực tiếp models :                    $cake bake model 2. Muốn gen trực tiếp controller :                $cake bake controller 3. Muốn gen trực tiếp view :                        $cake bake view 4. Muốn gen trực tiếp models với tên :        $cake bake model tên_model 5. Muốn gen trực tiếp controller với tên :    $cake bake controller tên_controller 6. Muốn gen trực tiếp view với tên :            $cake bake view tên_controller tên_view 7. Muốn gen view với tên với template :      $cake bake view tên_controller tên_template tên_view các template đặt ở đây : /cake/console/libs/templates/views và có thể viết thêm hoặc viết đè vào đây : /app/vendors/shells/templates/views


 8. Muốn gen controller giống kết quả của scaffold
  $cake bake controller Users scaffold


 9. Muốn gen controller thêm các action dành cho admin (cùng là add hay view nhưng admin sẽ có thể khác user thường , layout khác xử lý khác )
  $cake bake controller Users scaffold admin


 10. Muốn gen controller chỉ có các action dành cho admin
  $cake bake controller Users null admin


 11. Có cả help nữa nhé
  $cake bake model help


 12. Danh sách các Model
  $cake bake all


 13. Làm một phát sinh tất model -> controller -> views
  $cake bake all Tên_ModelĐịnh viết tiếp vài kỹ thuật nữa nhưng số 13 là số đẹp đấy chứ ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét