Thứ Bảy, 25 tháng 10, 2008

Xác định ngày đầu tuần và ngày đầu tháng

doremi 
- Xác định ngày đầu tuần (thứ 2)

<?php
$date_time = getdate();
$day = $date_time['wday']-1;
$date = new DateTime($date_time['mday'].'-'.$date_time['mon'].'-'.$date_time['year']);
$date->modify("-{$day} day");
return $date->format("Y-m-d");
?>

Hoặc :
<?php
$day = date('d-m-Y', strtotime("last Monday"));
echo $day;
?>

Để tìm ngày thứ 2 của tuần tiếp theo thì thay 'last' bằng 'next'.

Để xác định ngày hiện tại và ngày đầu tuần cách nhau bao nhiêu ngày ta dùng hàm sau :

<?php
echo floor((strtotime ("now")- strtotime("last Monday"))/86400);
?>
Nếu muốn xác định khoảng cách giữa các ngày khác nhau
thì thay "now" bằng "last Monday" hoặc "next Monday"....

- Xác định ngày đầu tháng

<?php
$day = date('Y-m-d', strtotime(date('Y-m-01', strtotime("now"))));
return $day;
?>

Hoặc :
<?php
$date = date("01/m/Y");
echo $date;
?>

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét