Thứ Ba, 28 tháng 10, 2008

Select TOP PERCENT Records MSSQL,MySQL

Returning TOP RecordsMicrosoft SQL Server

SELECT TOP 10 column FROM table

MySQL

SELECT column FROM table LIMIT 10

Returning TOP PERCENT RecordsMicrosoft SQL Server

SELECT TOP 50 PERCENT * FROM table

MySQL

SELECT @percentage := ROUND(COUNT(*) * 50/100) FROM table;
PREPARE STMT FROM 'SELECT * FROM table LIMIT ?';
EXECUTE STMT USING @percentage;


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét