Thứ Hai, 13 tháng 10, 2008

PHP’s world - những khái niệm đầu tiên (tiếp)

Trong phần I, chúng ta có đi qua tổng quan khái niệm về ngôn ngữ PHP & môi trường thực thi. Phần này sẽ nói thêm về các thuật ngữ dùng trong lập trình nhiều hơn.

serverside-code: mã chương trình được compilie & dịch chạy ở trên phía server. PHP chính là một trong số ngôn ngữ viết chạy ở phía server.

clientside-code: thường viết bằng javascript/vbscript, tập trung xử lý các thao tác ở trên trình duyệt mà không cần gửi request tới server.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét