Thứ Tư, 15 tháng 10, 2008

Pagination Element

By Andy Dawson (AD7six)<div id='pagination'>
<?php
if($pagination->setPaging($paging)):
$leftArrow = $html->image("nav/arrowleft.gif", Array('height'=>15));
$rightArrow = $html->image("nav/arrowright.gif", Array('height'=>15));

$prev = $pagination->prevPage($leftArrow,false);
$prev = $prev?$prev:$leftArrow;
$next = $pagination->nextPage($rightArrow,false);
$next = $next?$next:$rightArrow;

$pages = $pagination->pageNumbers(" | ");

echo

$pagination->result()."<br>";
echo
$prev." ".$pages." ".$next."<br>";
echo
$pagination->resultsPerPage(NULL, ' ');
endif;
?>
</div>

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét