Thứ Ba, 28 tháng 10, 2008

convert mdyDate to YMDDate

Convert '23/12/1988' to '1988/12/23'
    function toYMDDate($mdyDate)
{
$mdyDate = explode("/",$mdyDate);
krsort($mdyDate);
return implode("/",$mdyDate);
}

1 nhận xét: