Thứ Ba, 28 tháng 10, 2008

Cách lọc link trong trang html


preg_match_all('/(href=)(.*?)(")/i',$response,$patterns);
var_dump($patterns[2]);

1 nhận xét: